Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

OPK 21/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży...
nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych...

II SA/Sz 944/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...], o numerach...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem geodezyjnym, w wysokości ogółem [...] zł należną Miastu [...], w równych kwotach...

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Gd 525/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
., którą Rada Gminy ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej zależną od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej...

II SA/Gd 520/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-14

. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r.: nr [...], nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej sieci wodociągowej dla działek oznaczonych w operacie...

II SA/Gd 634/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-25

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw] nie mogą być stosowane do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1/ uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...

II SA/Go 11/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Wójt Gminy...
[...] marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału (Dz. Urz. Województwa...

II SA/Sz 1102/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] r...
Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 14 poz. 209) i art...

II SA/Bd 604/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę II SA/Bd 604/04, UZASADNIENIE, Samorządowe...
. w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 98 ust. 4, w związku z art. 145, art. 146 ust. 2 i 3 , art. 148 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   40