Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-12

12 lutego 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.P. na decyzję Burmistrza z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej p...
o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] Burmistrz ustalił wobec I.P. opłatę adiacencką w kwocie 1.170,50 zł, płatną w pięciu...

I SA/Sz 227/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 25 stycznia 2022 r. nr SKO.WE.441...
zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że decyzją z dnia 10 listopada 2017 roku organ I instancji ustalił T. W. (dalej...

II GSK 2620/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

w kwocie [...] zł;, - w dochodach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie [...] zł i z opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł ale nie przedłożono wykazu...
sposobu obliczania efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta (naruszenie art. 240a ust. 3 pkt 3...