Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-12

12 lutego 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.P. na decyzję Burmistrza z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej p...
o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] Burmistrz ustalił wobec I.P. opłatę adiacencką w kwocie 1.170,50 zł, płatną w pięciu...

I SA/Sz 227/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 25 stycznia 2022 r. nr SKO.WE.441...
zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że decyzją z dnia 10 listopada 2017 roku organ I instancji ustalił T. W. (dalej...

II SA/Łd 664/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-23

. nr RRiGZ.3134.07.2022.U w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej., Z akt sprawy wynika, że decyzją z 17 listopada 2022 r. nr 11/2022 ustalono na kwotę 22.070,40 zł...
opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w miejscowości W. oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr [...] o pow. 9.832 m2, w następstwie...

II SA/Bd 674/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-17

wymierzone opłaty adiacenckie oraz opłaty za wyłączenie działek z produkcji rolnej, o czym stanowi ust. 4.4. Porozumienia. W ocenie jednak organu, przedmiotowe Porozumienie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej za 2011 r. z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji...

II GSK 2620/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

w kwocie [...] zł;, - w dochodach przyjęto dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie [...] zł i z opłaty adiacenckiej w kwocie [...] zł ale nie przedłożono wykazu...
sposobu obliczania efektu finansowego zwiększenia dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, obniżenia diet radnych i wynagrodzenia wójta (naruszenie art. 240a ust. 3 pkt 3...