Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

II GSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wykonawczego wierzyciela - Urzędu Miejskiego w W. z dnia [...] lutego 2007 r. Tytuł ten opiewał na kwotę 4.200zł. i został wystawiony w wyniku niezapłacenia opłaty adiacenckiej...
., Z uwagi na ostateczne stanowisko wierzyciela, który uznał że obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej istnieje i podlega egzekucji, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Bk 27/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-21

egzekucji należności z tytułu opłaty adiacenckiej i odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z [...] listopada 2009 r., nr [...] Samorządowe...
również jako 'Skarżący'), zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym należności z tytułu opłaty adiacenckiej, a także odmówiono umorzenia tego postępowania...

III SA/Łd 337/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

wskazał, że Prezydent Miasta [...] bezpodstawnie dochodzi należności w wysokości 8 130,00 zł z tytułu decyzji nr [...] z [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej...
oraz należności w wysokości 1 450,50 zł z tytułu odsetek. Uzasadniając zarzuty skarżący przedstawił przebieg postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, podnosząc...

I SA/Bk 594/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-09

również jako: 'skarżąca' bądź 'strona') opłatę adiacencką w kwocie 15.943,75 zł., Kwota należności z tytułu opłaty adiacenckiej nie została uiszczona, dlatego wobec strony...
. powinien anulować opłatę adiacencką., Powołała się również na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14, oraz na art. 56 ustawy z dnia...

V SA/Wa 2990/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

zostało wydane w następującym stanie faktycznym., Na podstawie tytułu wykonawczego nr ... z ... października 1999 r., obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej...
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.), opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku...

I SA/Lu 635/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-28

-[...]/09. Tytuł wykonawczy obejmował obowiązek E. M. - T. zapłaty opłaty adiacenckiej. Wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do realizacji przez Naczelnika Trzeciego Urzędu...
obowiązku, stwierdzenia prawidłowości doręczenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oraz w zakresie stwierdzenia, że nie nastąpiło przedawnienie egzekwowanej należności...

III SA/Łd 338/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

opłaty adiacenckiej prowadzonej w postępowaniu administracyjnym przez Prezydenta Miasta [...] w sprawie znak: [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], po ponownym...
, mimo:, -- zajęcia od 2011 roku przez Miasto [...] nieruchomości, stanowiącej działkę nr ewid. 148/14 należącą do zobowiązanych, od której naliczono opłatę adiacencką, będącą...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

opłatę adiacencką za 2000r. Organ wskazał na art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 29 § 1 tej ustawy. Stwierdził, że wierzyciel...
na charakter samej opłaty adiacenckiej, a stanowisko to zasługuje na aprobatę w świetle prawa., Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podstawą należności była bezspornie...

I SA/Bd 714/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-12

z tytułu opłaty adiacenckiej objętej tytułem wykonawczym za nieuzasadniony., W uzasadnieniu stwierdzono, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w W., pismem z dnia [...] wystąpił...
[...] przez A. i K. K. zarzutu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty adiacenckiej objętej tytułem wykonawczym., Pismo to było podyktowane wnioskiem strony sformułowanym...

II GSK 973/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

z tytułu opłaty adiacenckiej, wystawionego na podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gminy O. z dnia [...] sierpnia 1998 r., nr [...] ustalającej, w oparciu o art. 107 i art. 227...
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.), opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych...
1   Następne >   +2   4