Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Po 357/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Utrzymaną instancyjnie w mocy decyzją Dyrektor [...] w P. na podstawie art. 145, art. 146 oraz art. 148 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia...

IV SA/Po 574/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-11

Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] Dyrektor...
), [...] orzekł:, Ustalić po stworzeniu warunków do korzystania z drogi wybudowanej na ulicy [...], opłatę adiacencką w wysokości 13.041,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2016r. znak...
) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Zarządu [...] z dnia [...] 2015r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

I OSK 435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r...
') oraz uchwały Rady Miasta Poznania nr XLII/445/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Po 893/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-27

do skutecznego zrzeczenia się odszkodowania przez wnioskodawców za grunt przeznaczony pod drogę w zamian za odstąpienie przez Wójta Gminy D. od ustalenia opłat adiacenckich...
.. W jej wyniku wszyscy uczestnicy rozprawy wyrazili zgodę na przekazanie dróg nieodpłatnie w zamian za odstąpienie od opłat adiacenckich. Decyzją z dnia [...] 1999 r. znak...

VI SA/Wa 868/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-02

. sygn. I OSK 60/06 wskazał, iż: 'Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte z urzędu. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. nie reguluje daty wszczęcia...
ustalenia spornej opłaty adiacenckiej zostało skierowane do skarżącego w dniu 26 października 2004 r., a doręczone stronie w dniu 4 listopada 2004 r. Sprawa nie została zatem...

IV SA/Po 817/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-29

wartości nieruchomości i wysokości odszkodowania (podobnie odnośnie opłaty adiacenckiej por. wyrok NSA z 4.10.2006 r. sygn. akt I OSK 417/06, oraz wyrok NSA z dnia 4.06.2009 r...
dowodowy w sprawie., Operat szacunkowy jako dowód w sprawie (art. 84 k.p.a.) podlega ocenie organu administracji i stanowi podstawę do ustalenia przez organ wysokości opłaty...

IV SA/Po 1129/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-24

działań zmierzających do prawidłowego ustalenia wartości nieruchomości i wysokości odszkodowania (analogicznie w odniesieniu do ustalania opłaty adiacenckiej - por. wyroki...

II SAB/Po 74/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

w konkretnych sprawach czy działań dotyczących kwestii celowości pobierania opłat adiacenckich i planistycznych na cele finansowania infrastruktury technicznej gminy. Należało...
'nie pobiera opłat w rozumieniu art. 98a ust. 1 u.g.n., art. 146 ust. 1-2 u.g.n. czy też art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym[,] chociażby w celu...

VI SA/Wa 1872/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

obowiązkowej opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu decyzji SKO z dnia [...] sierpnia 2007 r. przytoczono tezy dwóch wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   2