Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

SA/Sz 19/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-10

. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej Sygn.akt SA/Sz 19/02 2, UZASADNIENIE, Decyzją...
.. W wyniku podziału powstały działki numer [...], Decyzją z dnia [...] r. Zarząd Miasta ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Po 357/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-03

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Utrzymaną instancyjnie w mocy decyzją Dyrektor [...] w P. na podstawie art. 145, art. 146 oraz art. 148 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia...

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2016r. znak...
) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Zarządu [...] z dnia [...] 2015r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Gl 836/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-21

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Burmistrz S., przywołując w podstawie prawnej...
właściciela działki, iż zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił...

II SA/Bk 691/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-10-02

w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. J. R. i W. R. wnieśli...
do tutejszego sądu administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, wnosząc...

II SA/Gd 450/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-24

również, iż organ administracji całkowicie zignorował treść przytoczonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie opłaty adiacenckiej, w którym uznano za bezpodstawne...
adiacenckiej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości związanej z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy [...]. Organy administracyjne ustaliły opłatę adiacencką. Sąd...

II SA/Sz 261/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

., z dnia [...] r. oraz świadkowie - sąsiedzi z ulic [...] i [...] Sama Gmina R. również przyznała ten fakt wydając decyzję administracyjną o ustaleniu wysokości opłaty...
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, - decyzja z dnia [...] r., nr [...], do której to załączono zdjęcia, obrazujące stan przed i po wykonaniu inwestycji...

II OSK 1419/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich'. Zgodnie z art. 145 ust. 1 tej ustawy 'Wójt...
, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń...

I OSK 1031/05 - Wyrok NSA z 2006-11-08

Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezagospodarowania w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste...
opłatą roczną, w wysokości 48 000 zł, wobec niedotrzymania terminu zagospodarowania pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej...

II SA/Sz 748/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-27

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie o d d a l...
r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) ustalił użytkownikowi wieczystemu S Spółka z o.o. z siedzibą w [...] dodatkową opłatę roczną na rok [...] z tytułu niezagospodarowania...
1   Następne >   2