Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

II SA/Łd 640/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium...
, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości...

I OSK 1680/10 - Wyrok NSA z 2011-10-07

w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem, uchylił zaskarżoną decyzję., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku...
wynika, że decyzją z dnia [...]września 2009 r. (Nr [...]) Wójt Gminy [...]w pkt. I ustalił dla J.B. zam., ul. Lipowa 76, [...],[...] [...], opłatę adiacencką w wysokości...

II SA/Po 606/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
') i w wykonaniu uchwały nr [...] z Rady Miejskiej w M. z dnia [...] 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 5 grudnia 2007...

II SA/Po 186/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] stycznia 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją nr [...] z dnia [...] 2015 r. znak...
adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia [...] 2012 r., poz. [...] - dalej również: uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej), ustalił T. G. i Ł. G. (dalej...

II SA/Sz 639/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...]Prezydent Miasta, działając...
nr [...]z dnia [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustalił Agencji; Mieszkaniowej opłatę adiacencką w wysokości [...]zł, w związku ze wzrostem...

II SA/Po 834/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-09

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
: 'spółka A') decyzję Dyrektora Zarządu X w P. (dalej: '[...]'[organ]) z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Po 791/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego z dnia [...] 2013 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...

I OSK 1125/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

., K. C. i Z.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia [..] maja 2017 r. nr [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [..] maja 2017 r., sygn. akt [..] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, w punkcie 1. uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Wr 116/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 27 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...
ustalająca wysokość opłaty adiacenckiej, o czym świadczy brak stosownej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa D.. Oznacza to, że opłata została naliczona wbrew przepisowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   52