Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 254/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-01

, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, jak i wyroby,, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania (m. in. oleje smarowe)., Organ stwierdził, że mając powyższe...
przeznaczonych do innych celów niż cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności od ich przeznaczenia. System zwolnień nie obejmuje...

III SA/Kr 1136/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-25

Unii Europejskiej. Wskazane oleje na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN) powinny zostać zaklasyfikowane według kodu 2710 19 81, tj. oleje silnikowe, smarowe oleje...
sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Klienci nabywający wskazane oleje, wykorzystują je w eksploatacji samochodów osobowych i ciężarowych, przy czym produkty...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

prowadzonej działalności w Polsce skarżąca nabywa w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia m.in. oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - CN 2710 19 99. Skarżąca...
prowadzi dystrybucję olejów smarowych na rzecz kontrahentów zlokalizowanych w Polsce. Ww. oleje, będące przedmiotem transakcji dokonywanych przez skarżącą...

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

I SA/Łd 815/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych. Przedmiotem opodatkowania były oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20.18. Zgodnie z treścią deklaracji, obliczając należną akcyzę...
22.11.2004 r.) § 1 pkt 2d oświadcza ona, że wytwarza także oleje smarowe zawierające min. 10% baz olejowych rafinowanych wodorem z regeneracji olejów przepracowanych. W związku...

III SA/Kr 1137/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-25

) powinny zostać zaklasyfikowane według kodu 2710 19 81, tj. Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Klienci, nabywający wskazane oleje...
rozstrzygnięcie:, - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 są wyrobami akcyzowymi podlegającymi opodatkowaniu...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

III SA/Gl 1778/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

plastycznych (CN ex2710 19 99), winna ona wynosić 1180 zł/1000 I., 3.3. Jednocześnie zauważył, że zwolnieniem od podatku akcyzowego objęte były m.in. oleje smarowe...
lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków...

I SA/Rz 73/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

, że oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 1981 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i że nie maja do nich zastosowania przepisy dotyczące kontroli i obrotu zawarte...
oznaczone kodami CN 2710 1971 - 2710 1999 / oleje smarowe wykorzystywane do innych celów niż opałowe bądź napędowe/ nie podlegają tymże Dyrektywom...

I SA/Gd 864/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-12-01

przedstawiony następujący stan faktyczny., 'A' S.A. wytwarza, nabywa, magazynuje i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe...
z naruszeniem plomb urzędowych) zostanie stwierdzone, że oleje smarowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i zużyte do celów opodatkowanych tj. napędowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   13