Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 346/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-10

załączniki do dokumentów SAD. Na podstawie tych dokumentów Marszałek uznał, że Spółka A. wprowadziła na rynek krajowy w drodze importu oleje ciężkie smarowe o kodzie...
oleje smarowe oraz pozostałe oleje, wskazane w dokumentach celnych SAD, określa zakres grupowania PKWiU 23.20.18 oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty ciężkiej...

II SA/Bk 484/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-22

, a mianowicie oleje smarowe oraz opony używane pneumatyczne z gumy. Opłatę produktową obliczono, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy, jako iloczyn masy wyrażonej w [kg] wprowadzonych...
nie jest. W załączniku wymienione zostały natomiast oleje, preparaty smarowe oraz opony. Literalna wykładnia wskazanego przepisu prowadzi do wniosku, że skoro pojazd produktem...

II OSK 118/16 - Wyrok NSA z 2017-09-26

lub przynależnościami są produkty wymienione w Załączniku nr 4A do ustawy - oleje smarowe oraz opony używane pneumatyczne z gumy. Opłatę produktową obliczono zgodnie...
produktowej. Załącznik ten nie wymienia pojazdów, to znaczy, że pojazd w rozumieniu ustawy produktem nie jest. W załączniku wymienione zostały natomiast oleje, preparaty smarowe...

II SA/Rz 1002/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-04

na rynek krajowy produkty w postaci olejów smarowych otrzymanych z ropy naftowej, preparatów z ciężkiej frakcji gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz opon pneumatycznych...

IV SA/Wa 2378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie B1040 (złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni...

II SA/Po 14/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-02-16

) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 13 02 05 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 08...
* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe., Organ podniósł, że z okazanych kart ewidencji wynika, że w 2019 r. kontrolowany wytworzył następujące ilości odpadów...

II SA/Kr 902/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-02

ich zawartości., Jednocześnie zauważono, że część z pojemników posiada na zewnątrz zacieki wskazujące, że w środku znajdują się lakiery lub oleje; nadto niektóre pojemniki...
w 08 01 11,, - 13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19); kod odpadu: 13 02 07* oleje silnikowe, przekładniowe...

IV SA/Wa 704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

o kodach: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe oraz 16 01 07* - filtry olejowe., Zdaniem organu odwoławczego, biorąc pod uwagę ustalenia organu I instancji, iż ewidencja odpadów prowadzona przez Spółkę...

II OSK 1062/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

(kod odpadu 130110) w ilości 0,080 Mg/rok, przepracowanych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod odpadu 130205) w ilości 0,750 Mg/rok, zużytych opakowań...
szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku; oleje odpadowe należy...

II SA/Gd 493/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-20

odpadami niebezpiecznymi o kodach: 13 02 08 ( oleje odpadowe ) i 16 02 13 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ). Decyzję wydano w oparciu o przepisy art. 19...
w ilości do O, l Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Spółka A może wytworzyć odpady w ilości:, Odpady niebezpieczne:, -Inne oleje...
1   Następne >   2