Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 198/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-10

ubytków oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99, który to olej przyjmowany był do składu podatkowego i wykorzystywany przez spółkę do produkcji oleju smarowego...
stanów magazynowych wyrobów akcyzowych, sporządzone za okresy miesięczne w składzie podatkowym PL [...] dokumenty handlowe wysyłanych olejów smarowych i preparatów, dokumenty...

I SA/Wr 518/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-17

preparatów; oleje odpadowe. Z kolei zgodnie z poz. 37 Załącznika Nr 1 do u.p.a. (Kod CN: 3403) zalicza się preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi...
. Zdaniem NUCS, ponieważ ustalenie składu chemicznego olejów smarowych jest możliwe na etapie ich produkcji, to najlepszą i pełną wiedzę na temat sprzedawanych wyrobów...

I SA/Sz 597/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-20

Skarbowym Warszawa - Śródmieście, gdzie spółce nadany został polski nr NIP [...] B. Ltd., nabywała olej smarowy będący przedmiotem dostaw do Podatnika w rafinerii...
[...] A.S. w Czechach, oraz w niemieckiej rafinerii P. GmbH., Z ustaleń organów wynika, że faktury za olej smarowy [...] nabywany w rafinerach [...] (CZ) i [...] (DE) wystawiane...

I SA/Sz 880/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-04

faktur nie mógł być wskazany w treści faktury olej napędowy a jedynie mieszanka paliwowa oleju opałowego, oleju smarowego, formowego i czyściwa do rdzy, gdyż tyko taką...
jako olej napędowy. W celu weryfikacji rzetelności i prawidłowości udokumentowanych transakcji, organ dokonał w toku prowadzonego postępowania szeregu czynności...

I SA/Lu 524/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-12

można sklasyfikować w grupie 'olejów ciężkich' z wyłączeniem olejów napędowych oraz 6 olejów opałowych; przedmiotowa próbka może być klasyfikowana w grupie 'oleje smarowe...
; pozostałe oleje' w zależności od zastosowania, w tym do deklarowanego kodu CN 27 10 19 91. Pismem z [...].05.2019 r. [...] potwierdził, że parametry oleju napędowego określone...

I SA/Lu 212/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-27

,) lub w których nie było faktycznego obrotu olejem napędowym (nie było towaru, czy usługi, np. 'Ł' Sp. z o.o., 'K' Sp. z o.o., 'L' Sp. z o.o.), świadomie wprowadzano do obrotu olej smarowy zamiast oleju...
obowiązującym w niniejszej sprawie: Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm. i Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm., dalej - u.p.t.u.). Strona nabywała i sprzedawała olej napędowy...

I SA/Sz 474/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-01

działalność [...].03.2017 r., tymczasem według dokumentów CMR spółka miała dostarczać tam olej smarowy jeszcze w maju i czerwcu 2017 r., podmiot, który nie został...
podmiotu racjonalnie prowadzącego działalność gospodarczą. Dodatkowo podmioty wskazane na CMR jako odbiorcy transportowanego oleju smarowego to podmioty, które nie prowadziły...

I SA/Wr 86/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-28

. w sprawie C-505/10 oraz orzecznictwa sądów administracyjnych wskazał, że żegluga, w celu której zużywane są oleje mineralne, nieodłącznie wiąże się z samodzielnym...
, o których mowa w ust. 5-13., Zgodnie zaś z nieobowiązującym już § 8 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych...

I SA/Go 251/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-09

zakończono wynikiem kontroli z dnia [...] maja 2020 r., który doręczono pełnomocnikowi strony 28 maja 2020 r. Organ kontrolujący stwierdził, że Skarżąca posiadała olej...
prawa materialnego i procesowego podniosła, że z zebranego materiału dowodowego nie wynika by kupowała, bądź sprzedawała olej napędowy zawierający mieszaninę...

I SA/Go 271/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-08-26

materiału dowodowego nie wynika, że spółka kupowała bądź sprzedawała olej napędowy zawierający mieszaninę długołańcuchowych związków tlenowych (frakcji OXO). Powołując...
'olejów napędowych' w rozumieniu WTC do kodu CN2710 20 11. Próbka w zakresie stabilności oksydacyjnej nie spełnia wymagań jakościowych dla oleju napędowego zawartych...