Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

, iż nie jest ona handlowcem, ponieważ przedmiotem jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej...
do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy...

II GSK 1609/17 - Wyrok NSA z 2019-05-21

ustawy o zapasach) do produkcji preparatów smarowych, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dostaw...
i przyjęcie, iż oleje smarowe wyprodukowane w przeważającej części z paliwa (olej napędowy kod CN 27 10 19 43) nie są paliwami w rozumieniu ustawy o zapasach;, c) art...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

o zapasach (olej smarowy kod CN 2719 19 99). Spółka nabywa powyższe półprodukty w innych krajach UE i dokonuje ich przywozu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu...
do kodu CN 2710 19 43 (oleje napędowe), lecz ze względu na brak dodatków (m. in. nie zawierają wymaganych przez przepisy dotyczące jakości paliw\ żadnych dodatków bądź...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych klasyfikowanych na gruncie [...] do kodów [...] - [...] (potencjalnie mogą to być również preparaty smarowe klasyfikowane...
benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe...

VI SA/Wa 697/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

, i) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, j) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, k) inne nafty, l) oleje napędowe, m) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje...
napędowe, n) ciężkie oleje opałowe. Dopiero zaś w art. 2 pkt 2 lit. p) ustawy o zapasach wymieniono smary. Zatem zwykła wykładnia językowa prowadzi do wniosku, że smary...

VI SA/Wa 262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015 r. (sygn. VI SA/Wa 287/15), w którym Sąd wskazuje, iż przedsiębiorca, który przywozi na terytorium Polski olej napędowy i wykorzystuje...
go do produkcji oleju smarowego jest handlowcem w rozumieniu ustawy o zapasach. Sąd wskazał również, iż nie można mówić o paliwie, gdy znajduje się ono 'w ramach' innego...