Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie B1040 (złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni...

IV SA/Po 430/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

XII m. in. wytwarzania odpadów o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz wpisano odpady o kodzie 02 07 80, które jak ustalono...
odpadów o kodzie 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe i tym samym nieuprawione zobowiązanie jej do złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów...

II SA/Po 14/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-02-16

) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, 13 02 05 - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 08...
* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe., Organ podniósł, że z okazanych kart ewidencji wynika, że w 2019 r. kontrolowany wytworzył następujące ilości odpadów...

IV SA/Wa 3833/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-14

wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0.450 Mg/rok, 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg...
odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0,450 Mg/rok, 15 02 02* (sorbenty, materiały filtracyjne) w ilości 0,006 Mg/rok, 16 0107...

II SA/Łd 168/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-26

, 5, 6, 19 i 27 września 2011r. Przedstawiona ewidencja odpadów wskazuje, że w 2010r. powstało 4,82 Mg odpadów niebezpiecznych z rodzaju: oleje silnikowe i smarowe 132008...
ustalono, że w wyniku działalności kontrolowanej jednostki powstają odpady niebezpieczne z rodzajów: oleje silnikowe i smarowe, zużyte akumulatory, płyny zapobiegające...

II OSK 2216/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

. (znak: [...]), dopuszczającej wytwarzanie odpadów o kodzie: 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 0,450 Mg/rok, 150202* (sorbenty, materiały...
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (znak: [...]). Decyzja ta dopuszczała wytwarzanie przez spółkę odpadów o kodzie:, - 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe...

IV SA/Wa 2631/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, • 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych., Przedstawiciel Spółki...
), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),, - 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe...

IV SA/Wa 704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

o kodach: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe oraz 16 01 07* - filtry olejowe., Zdaniem organu odwoławczego, biorąc pod uwagę ustalenia organu I instancji, iż ewidencja odpadów prowadzona przez Spółkę...

IV SA/Po 711/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-07

wytworzył odpady o kodach: 16 0117- metale żelazne, 16 01 19 - tworzywa sztuczne, 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 13 07 03* - inne paliwa (włącznie...
sztuczne, 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 13 07 02 * - benzyna, 13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami), 16 01 03 -zużyte opony, 16 06 01...

IV SA/Wa 1716/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

w separatorach) w ilości 18,35 Mg oraz 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 1,105 Mg., Stwierdzone przez WIOŚ naruszenia wskazały...
* (inne oleje i ciecze) powstające w wyniku procesów odlewniczych na wydziale odlewni magazynowane są w pojemnikach typu mauzer ustawionych na paletach - wannach...
1   Następne >   2