Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

I SA/Łd 123/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

towarów (np. olej napędowy zużywany do produkcji olejów smarowych). Doświadczenia organów podatkowych wskazują ponadto na działania nieuczciwych podatników...
również należy, że pojęcie benzyny silnikowej na gruncie ustawy o VAT pojawia się w załączniku 15, poz. 92 ustawy o VAT, który wymienia benzyny silnikowe, oleje napędowe...

III SA/Gl 466/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

akcyzowej, zwolnieniu od akcyzy podlegają czynności, których przedmiotem są oleje napędowe, oleje opałowe oraz oleje smarowe (oznaczone kodem CN 2710 19 81), jeżeli używane...
mineralnych, zmienionej dyrektywą Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., należy interpretować w ten sposób, że oleje mineralne dostarczane w celu użycia do napędu koparki...