Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 823/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-09

., w których wykazano podatek akcyzowy do zapłaty w wysokości zero złotych. Podatnik wyjaśnił, że nabywał w UE oleje smarowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18-50.20 i kodem CN 2710...
z załącznikami AKC-3D Naczelnikowi Urzędu Celnego w K. Oleje smarowe były sprzedawane na terytorium kraju. Zdaniem skarżącego zadeklarowany i zapłacony podatek akcyzowy...

I SA/Łd 693/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-29

jednoznacznych dowodów pozwalających na przyjęcie z całą pewnością, że mechanizm funkcjonowania A. Sp. z o.o. polegał jedynie na dokumentowaniu zakupu olejów smarowych od Biura...
, organ pierwszej instancji stwierdził, że:, - A. Sp. z o. o. przeprowadziła transakcje nabycia towarów handlowych (olejów smarowych) od B. H. B. Sp. z o. o.,, - dokonane...

III SA/Łd 1028/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

, olejami smarowymi i preparatami smarowymi oraz pozostałymi wyrobami energetycznymi przeznaczonymi do użycia lub używanymi lub oferowanymi na sprzedaż jako paliwa silnikowe...
paliwa wykazało, że jest to olej smarowy o kodzie [...]. Przedmiotowy olej smarowy, zgodnie z dokumentem CMR nr [...] z dnia 7 maja 2013 r. był przewożony przez A.T. - Usługi...

I SA/Bd 105/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-16

[...]. Był to olej smarowy, który nigdzie nie był ewidencjonowany w księgowości Spółki, a dokumentujące jego przywóz faktury, pochodziły od polskich podmiotów gospodarczych...
oraz to, że organy ustaliły, iż spółka w tym czasie wprowadziła do obrotu nabyty z niewiadomego źródła w N. olej smarowy, zbywając go następnie jako olej napędowy. Wskazane...

I SA/Bd 106/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-24

. . Był to olej smarowy, który nigdzie nie był ewidencjonowany w księgowości Spółki, a dokumentujące jego przywóz faktury, pochodziły od polskich podmiotów gospodarczych...
do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowy olej napędowy - należy uznać w przedmiotowej sprawie dot. odpowiedzialności Skarżącej z art. 116 Ordynacji podatkowej...

I SA/Go 439/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-05

odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych za grudzień 2012 r...

I SA/Go 738/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

podatkowym miała polegać na produkcji - przetwarzaniu w procedurze zawieszonego poboru podatku akcyzowego wyrobów akcyzowych, w tym olejów napędowych na oleje smarowe...
oraz preparaty smarowe, jak też na magazynowaniu, przeładowywaniu, wprowadzaniu i wyprowadzaniu wyrobów energetycznych, w tym:, - olejów mineralnych o kodach CN 2707 10,2707, 20...

I SA/Po 717/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-18

założona w dniu [...] kwietnia 2015 r., a jej kapitał zakładowy wynosi [...] EUR. Jako przedmiot działalności przedsiębiorstwa został wskazany obrót olejami smarowymi, handel...
, które dokonują wyłudzeń należności publicznoprawnych w obrocie olejami smarowymi., Powyższe okoliczności oraz zebrany dotychczas materiał dowodowy w ocenie Szefa [...]AS wskazuje...

I SA/Po 417/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

opałowy, olej smarowy, formowy oraz czyściwo do rdzy. Dokonywała dostawy niepełnowartościowego oleju napędowego pochodzącego z nielegalnych źródeł. W powyższym zakresie...
, jako pełnowartościowego oleju napędowego, odbarwionego oleju opałowego, oleju smarowego, oleju formowego oraz czyściwa do rdzy, narażając na uszczuplenie należności...

I FSK 1438/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

z tytułu niedokonania przedmiotowych dostaw wewnątrzwspólnotowych od całej ilości dostarczonych w badanym okresie olejów smarowych w sytuacji, gdy domniemane...
r. w postaci kopii przesłuchań kierowców wykonujących dostawy wewnątrzwspólnotowe oleju smarowego ze składu podatkowego W. oraz protokołów przesłuchań właścicieli firm...
1   Następne >   3