Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1202/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

) następujących wyrobów: oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99), uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10), impregnatory (CN 2710 19 29). Produkcja (wytwarzanie) ww. wyrobów...
być produkowane (wytwarzane) w składzie podatkowym stanowiły:, - oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99),, - uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10...

VI SA/Wa 382/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

bazowych o kodzie CN [...]) o kodach CN: [...]; oraz preparatów smarowych o kodach CN: [...]. Do wytwarzania ww. wyrobów Spółka bezpośrednio zużywa, m.in. oleje napędowe...
). W sytuacji zatem, gdy dany wyrób (w tym przypadku olej napędowy) będzie wykorzystywany wyłącznie jako surowiec do produkcji innych wyrobów (olejów smarowych i preparatów...

VIII SA/Wa 678/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

i wykorzystywanego do wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (art. 20 dyrektywy 92/83/EWG);, 3) olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do CN 2710 19 99...
jako olej smarowy P-100, oznaczany przez Spółkę kodem CN 2710 19 99, w następstwie przeprowadzonych badań laboratoryjnych, okazał się olejem opałowym i w zależności...

II SA/Bd 77/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-13

, ponieważ olej smarowy był magazynowany (po ściągnięciu zbiorników z olejem z samochodów, które miały dokonać dostawy) na terytorium kraju, a dopiero po upływie jakiegoś czasu...
naruszone warunki jej stosowania., Odwołująca się nie zakwestionowała, że olej smarowy pochodzący z jej składu podatkowego został rozładowany w miejscowościach niebedących...

II SA/Rz 12/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

. w grupie olejów smarowych. Proces technologiczny produkcji przedmiotowego oleju polegał na wymieszaniu w odpowiednich proporcjach surowców będących produktami przeróbki ropy...
. w świetle Wspólnej Taryfy Celnej winien być zaklasyfikowany w grupie olejów opałowych. Zaklasyfikowanie wyrobu T. w grupie olejów smarowych - jak uczyniła Spółka...

III SA/Gl 291/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

usługi przerobu - wytwarza olej smarowy na zlecenie swojego kontrahenta., Podniósł również spółka, iż działalność przez nią prowadzona nie wymaga uzyskania koncesji...
usługi jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru w tym jednego ze składników będącego z grupy olejów napędowego w celu wytworzenia oleju smarowego, tj. czy jest to usługa...

II GZ 670/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca zauważyła, że do lipca 2014 r. zatrudniała na podstawie różnych...

II GSK 3922/17 - Wyrok NSA z 2018-08-28

oraz co najbardziej kluczowe w sprawie (iii) niewyjaśnienie w jakikolwiek sposób, czy składniki preparatu smarowego [...] niebędące olejami ropy naftowej są zasadniczym...
10), albowiem oleje ropy naftowej zawarte w preparacie [...] produkowanym przez skarżącą nie stanowiły zasadniczego składnika tegoż preparatu, co wynikało wprost...

VI SA/Wa 84/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

, gdzie wskazuje się, że przy klasyfikacji produktów do kodu [...]powinny być zaliczone wyroby, których zasadniczym składnikiem jest dodatek determinujący cechy smarowe, a oleje ropy...
próbek uniwersalnego preparatu smarowego, były prowadzone w kierunku klasyfikacji tego produktu do wybranej grupy olejów napadowy lub opałowych, gdzie całkowicie pominięto...

VIII SA/Wa 678/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-03

podmiotami (wymieniając ich nazwy) na dostawę olejów napędowych, smarowych, jak i bazowych o znacznej ilości. W przypadku wykonania zaskarżonej decyzji zmuszona...
[...] zł. Jednocześnie wskazała, iż w dacie wydania zaskarżonej decyzji w składzie podatkowym znajdowało się [...] dm3 alkoholu oraz [...] dm3 oleju bazowego...
1   Następne >   2