Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-07

. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017r. poz. 43), dalej: 'u.p.a.'. Organ wyjaśnił, że Spółka zmieniając przeznaczenie nabytego oleju smarowego na olej napędowy, weszła w posiadanie...
, Spółka J., (w 2012r. A. Sp. z o.o.) w 2012r. weszła w posiadanie oleju smarowego, który następnie wprowadziła do obrotu jako olej napędowy bez uiszczenia należnego...

I GSK 1951/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

z 29 maja 2014r. firmy S. Sp. z o.o., z którego wynikało, że oleje smarowe S. są klasyfikowany do kodu CN 2710 19 81. Inne analizowane przez organy podatkowe dowody, tj...
podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych: w pkt I. uchylił zaskarżoną decyzję; zaś w pkt II. zasądził zwrot kosztów postępowania...

V SA/Wa 1978/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe., Natomiast do proponowanej przez Stronę pozycji CN 3403 klasyfikowane są 'Preparaty smarowe...
smarowe; pozostałe - pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje., Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. Skarżąca reprezentowana przez Pełnomocnika zaskarżyła ww. decyzję...

III SA/Gl 807/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-16

) wytwarza olej smarowy [...] o kodzie CN 2710 19 99, który nie jest wykazany w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r. Wykonywane przez nią usługi przerobu...
ze składników będącego z grupy olejów napędowych w celu wytworzenia oleju smarowego,, - pominięcie ustalenia charakteru całego świadczenia, tj. czy jest to usługa...

III SA/Kr 1833/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-11

przez skarżącego, był olej smarowy '[...]', kod CN 27101999, w ilości 23440 kg. Ustalono też, że przewoźnikiem był skarżący prowadzący działalność pod nazwą 'D' D. T. Z uwagi...
węglowodorowa charakterystyczna dla olejów smarowych z dodatkiem oleju bazowego. Stwierdzono obecność metylowych kwasów tłuszczowych, które są stosowane m.in. jako biokomponenty...

V SA/Wa 1907/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

pozycji 2710 w pełni odzwierciedla cechy wyrobu, a brzmienie podpozycji CN 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, szczegółowo...
do 2710 19 48), oleje opałowe (CN od 2710 19 51 do 2710 19 68) i oleje smarowe oraz pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 99). Przeprowadzone badania...

I SA/Wr 1205/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-18

z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu błędne oznaczenie daty wydania orzeczenia, zawarte w komparycji postanowienia...
Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] 2017 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych., W komparycji powyższego orzeczenia została...

V SA/Wa 241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

przez prokuraturę ustalono m.in., że wskazany podmiot nabywał olej smarowy jako olej napędowy wprowadzony na terytorium RP bez uiszczenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
wynika, że olej smarowy kupowany był i tankowany poza granicami RP, m.in. na L. i L. a przeznaczony na rynek wewnątrzwspólnotowy UE z wyłączeniem RP. Olej smarowy...

III SA/Wr 805/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-21

, do których zaliczają się m.in. oleje smarowe., Charakter i cel tego środka uzasadniają zarazem ustawowy zapis o natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie zarządzenia...
może i najczęściej jest wydawane właśnie w związku z przewozem paliw oraz olejów smarowych i ma charakter typowego narzędzia uszczelniającego obrót tzw. towarami wrażliwymi...

I SA/Wr 1130/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1   Następne >   +2   5