Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1136/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-25

Unii Europejskiej. Wskazane oleje na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN) powinny zostać zaklasyfikowane według kodu 2710 19 81, tj. oleje silnikowe, smarowe oleje...
sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Klienci nabywający wskazane oleje, wykorzystują je w eksploatacji samochodów osobowych i ciężarowych, przy czym produkty...

III SA/Kr 865/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

prowadzonej działalności w Polsce skarżąca nabywa w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia m.in. oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - CN 2710 19 99. Skarżąca...
prowadzi dystrybucję olejów smarowych na rzecz kontrahentów zlokalizowanych w Polsce. Ww. oleje, będące przedmiotem transakcji dokonywanych przez skarżącą...

III SA/Kr 1137/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-25

) powinny zostać zaklasyfikowane według kodu 2710 19 81, tj. Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe. Klienci, nabywający wskazane oleje...
rozstrzygnięcie:, - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81 są wyrobami akcyzowymi podlegającymi opodatkowaniu...

I SA/Kr 112/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-19

. - skargi oddala - W okresie od maja 2004 r. do grudnia 20004 r. Spółka 'B' nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe o symbolach PKWiU 23.20.18 oraz kodach CN 27101981...
, skoro oleje smarowe wyłączone spod działania dyrektywy energetycznej istnieje możliwość zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów przepisów, na mocy których opodatkowanej...

III SA/Kr 370/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

akcyzowych zharmonizowanych przeznaczonych do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności...
99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników...

III SA/Kr 1121/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-27

?, Zdaniem skarżącej analiza przepisów ustawy akcyzowej, jak również przepisów wykonawczych do tej ustawy wskazuje na to, iż nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe...
również obowiązek dokonywania zgłoszeń o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych z terytorium państwa członkowskiego, w którym oleje te nie są wyrobami akcyzowymi...

I SA/Kr 200/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-04

akcyzowego. Skarżąca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe o kodach: CN 27101981, CN 27101983, CN 27101987, CN 27101991, CN 27101993, CN 27101999 i dostarczać...
. Przedmiotowe wyroby w kraju nabycia (z Węgier i innych krajów Unii Europejskiej) nie są uznawane za wyroby akcyzowe. Następnie oleje smarowe będą sprzedawane klientom na terytorium...

I SA/Kr 600/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-13

sprawą przy uznaniu ewentualnej nadpłaty jest ustalenie, czy regulacje, mocą których w Polsce opodatkowano akcyzą zharmonizowaną oleje smarowe (a w konsekwencji...
dyrektywy horyzontalnej, z tym jednak, że poza jego zakresem przedmiotowym znajdują się produkty objęte kodem CN 2710 19 81 oraz CN 2710 19 87, a więc oleje smarowe...

I SA/Kr 398/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

napędowych, opałowych bądź jako dodatki lub domieszki do paliw. Zdaniem Spółki przepisy krajowe, na mocy których oleje smarowe opodatkowano zharmonizowanym podatkiem...
odwoławczy uzasadniając rozstrzygnięcia stwierdził, że spór interpretacyjny sprowadza się do kwestii czy oleje smarowe nieprzeznaczone do celów napędowych i opałowych, mogły...

I SA/Kr 1170/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-07

ani nie będzie produktem pochodzącym z odzysku olejów silnikowych (smarowych) przepracowanych. Spółka sprzedając w/w olej opałowy ciężki zamierza spełnić wymogi przewidziane w treści art. 89...
pkt 11 ustawy, który obejmuje pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje oznaczone kodem CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85...
1   Następne >   +2   +5   8