Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 400/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-17

./., W toku postępowania kontrolnego i podatkowego ustalono, że obowiązkiem podatkowym winny być objęte oleje smarowe w ilości [...] litrów, z uwagi na ich klasyfikację...
jest w przypadku towarów wyprodukowanych w kraju. Podmiot, który zamierza sprzedawać na polskim rynku oleje smarowe sprowadzane z innych państw UE (a nie spełnia wymogów...

III SA/Gl 1006/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-01

, których przeważającą większość stanowiły klasyfikowane do kodu Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 81 silnikowe oleje smarowe., W opinii strony nabyte wyroby powinny być przyporządkowane...
dokonywał nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, których przeważającą większość stanowiły klasyfikowane do kodu Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 81 silnikowe oleje...

III SA/Gl 884/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów. Klasyfikację olejów smarowych...
tylko [...] litrów uznała za wyrób akcyzowy i ujęła w deklaracji podatkowej oraz odprowadziła podatek akcyzowy w tytułu ich nabycia. Pozostałe oleje smarowe spółka...

III SA/Gl 885/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-07

smarowych spółka tylko [...] litrów uznała za wyrób akcyzowy i ujęła w deklaracji podatkowej oraz odprowadziła podatek akcyzowy w tytułu ich nabycia. Pozostałe oleje...
, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe od 'B' GmbH&KG z W., rachunek nr [...] z [...] r./CMR, dowód PZ nr [...] i [...] z [...] r., faktura...

I SA/Sz 613/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu., Dyrektor IC odwołał się do uchwały Naczelnego...
, Dyrektor IC stwierdził, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie...

I SA/Sz 647/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-24

, w szczególności przestrzegania art. 25 i art. 90 TWE., Polska, korzystając z możliwości z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN...
wewnątrzwspólnotowo przez spółkę oleje smarowe silnikowe o kodzie CN 2710 19 81, CN 2710 19 83 oraz CN 2710 19 87 nie mieszczą się w grupie towarów objętych bezwarunkowym...

I GSK 1373/16 - Wyrok NSA z 2018-06-05

wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym wg stawki 1.180 zł/1.000 I na mocy § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia...
opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 - 2710 19 99 podatkiem akcyzowym i dochowała warunku, wynikającego z tego przepisu. Analizując opodatkowanie wspólnotowym...

III SA/Gl 887/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

., oleje smarowe: [...], [...] i [...], - łącznie 35 776 litrów, których WNT spółka nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono...
, że obowiązkiem podatkowym winny być objęte wszystkie oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał...

III SA/Gl 886/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-15

nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe od firmy B ze Słowenii, rachunek nr [...] z [...]r., CMR z tej samej daty, dowód [...] nr [...] z [...]r., faktura wewnętrzna VAT...
nr [...]z [...] r. oleje smarowe: [...] i [...], - łącznie [...] litrów, których WNT nie deklarowała do opodatkowania., W toku postępowania kontrolnego ustalono, że obowiązkiem...

III SA/Gl 878/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-07

zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie 43.640 litrów, których WNT nie deklarowała do opodatkowania...
oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał na obowiązujące w zakresie obrotu olejami...
1   Następne >   +2   +5   +10   37