Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 118/16 - Wyrok NSA z 2017-09-26

lub przynależnościami są produkty wymienione w Załączniku nr 4A do ustawy - oleje smarowe oraz opony używane pneumatyczne z gumy. Opłatę produktową obliczono zgodnie...
produktowej. Załącznik ten nie wymienia pojazdów, to znaczy, że pojazd w rozumieniu ustawy produktem nie jest. W załączniku wymienione zostały natomiast oleje, preparaty smarowe...

IV SA/Wa 2378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

jako odpady inne niż niebezpieczne o kodzie B1040 (złom zespołów z wytwarzania energii elektrycznej, niezanieczyszczone olejem smarowym, PCB lub PCT w zakresie, jaki czyni...