Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III OSK 6658/21 - Wyrok NSA z 2023-01-17

więc stwierdziły, że art. 2 pkt 9c ustawy o obowiązkach przedsiębiorców należy interpretować w ten sposób, że oleje smarowe zaliczone zostały do produktów wymienionych...
w załączniku nr 4a i w związku z tym nie tracą tego przymiotu w sytuacji, gdy wykorzystywane są w sposób, który nie powoduje powstawania z nich odpadów. Oleje smarowe nie tracą...

II SA/Op 319/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

chemicznym muszą przebiegać wyłącznie procesy chemiczne. Oleje bazowe powstają ze zużytych środków smarowych pochodzących z ropy naftowej, zaliczonych do grupy produktów...
technologię i urządzenia, produkowane będą oleje bazowe, będące podstawowym składnikiem ciekłych środków smarowych (płynów eksploatacyjnych). W wyniku odzysku olejów odpadowych...

IV SA 1462/96 - Wyrok NSA z 1998-03-19

olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena...
technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,, 8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty...

IV SA/Wa 154/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-20

, typu oleje, preparaty smarowe i opony w wysokości 5.605,00 zł za 2016 r., 5.605,00 zł za 2017 r. i w wysokości 6.005,00 zł za 2018 r., wraz z odsetkami za zwłokę...
[...] o wysokości należnej opłaty produktowej za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. z tytułu wprowadzania na rynek krajowy produktów, typu oleje, preparaty smarowe i opony, jako części składowe...

II SA/Bk 660/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

właściwego magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, z terminem realizacji: działalność ciągła;, 3. Selektywne magazynowanie...
02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (2), selektywne magazynowanie odpadów w postaci żużlu, pasów transmisyjnych, cegły szamotowej, worków typu big-bag...

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

jest również zwiększenie zużycia surowców czy wytwarzanie nowych kategorii odpadów, w tym niebezpiecznych (kod nowego odpadu niebezpiecznego: 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe...
zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...

IV SA/Wa 1716/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

w separatorach) w ilości 18,35 Mg oraz 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 1,105 Mg., Stwierdzone przez WIOŚ naruszenia wskazały...
* (inne oleje i ciecze) powstające w wyniku procesów odlewniczych na wydziale odlewni magazynowane są w pojemnikach typu mauzer ustawionych na paletach - wannach...

IV SA/Po 202/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-13

ewidencji odpadów dla odpadów o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe...
magazynowania olejów odpadowych, z terminem realizacji od dnia otrzymania zarządzenia pokontrolnego., Dodatkowo, wyznaczono termin do przedłożenia pisemnej informacji o zakresie...

II SA/Lu 123/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-15

z wykopów zagospodarowana zostanie na terenie planowanego przedsięwzięcia do rekultywacji eksploatowanej kwatery. Odpady niebezpieczne takie jak oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe będą gromadzone w specjalnym utworzonym miejscu o nieprzepuszczalnym podłożu w zamykanych szczelnych beczkach i przekazywane podmiotom zewnętrznym...

II SA/Wr 461/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-21

lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa), w obrębie drzew i krzewów. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu 18.10.2019 r. M. S.A....
i 15, w tym odpady niebezpieczne o kodach: 13 0110 (mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych), 13 02 05 (mineralne oleje przekładniowe...
1   Następne >   2