Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 319/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

chemicznym muszą przebiegać wyłącznie procesy chemiczne. Oleje bazowe powstają ze zużytych środków smarowych pochodzących z ropy naftowej, zaliczonych do grupy produktów...
technologię i urządzenia, produkowane będą oleje bazowe, będące podstawowym składnikiem ciekłych środków smarowych (płynów eksploatacyjnych). W wyniku odzysku olejów odpadowych...

IV SA 1462/96 - Wyrok NSA z 1998-03-19

olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena...
technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,, 8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty...

II SA/Bk 660/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-17

właściwego magazynowania odpadu o kodzie 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, z terminem realizacji: działalność ciągła;, 3. Selektywne magazynowanie...
02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (2), selektywne magazynowanie odpadów w postaci żużlu, pasów transmisyjnych, cegły szamotowej, worków typu big-bag...

IV SA/Wa 330/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

jest również zwiększenie zużycia surowców czy wytwarzanie nowych kategorii odpadów, w tym niebezpiecznych (kod nowego odpadu niebezpiecznego: 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe...
zwiększonej ilości lekkiego oleju opałowego, że lekki olej opałowy jest spalany podczas pracy instalacji, w warunkach eksploatacyjnych, odbiegających od normalnych...

IV SA/Wa 1716/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

w separatorach) w ilości 18,35 Mg oraz 13 02 08* (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) w ilości 1,105 Mg., Stwierdzone przez WIOŚ naruszenia wskazały...
* (inne oleje i ciecze) powstające w wyniku procesów odlewniczych na wydziale odlewni magazynowane są w pojemnikach typu mauzer ustawionych na paletach - wannach...

II SA/Lu 123/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-15

z wykopów zagospodarowana zostanie na terenie planowanego przedsięwzięcia do rekultywacji eksploatowanej kwatery. Odpady niebezpieczne takie jak oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe będą gromadzone w specjalnym utworzonym miejscu o nieprzepuszczalnym podłożu w zamykanych szczelnych beczkach i przekazywane podmiotom zewnętrznym...

II SA/Go 825/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-25

oznaczone kodem 13 02 03 (oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe), 16 02 13 (lampy oświetleniowe) oraz 16 06 01 (bakterie i akumulatory ołowiowe) należy magazynować...
i niezorganizowana emisji zanieczyszczeń do powietrza . Emisja zorganizowana to emisja spalin z kotła grzewczego opalanego olejem opałowym lekkim. Wyniku spalania będą emitowane...

II SA/Sz 100/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-21

narzędzia, nieprzepuszczalne podłoże i sorbenty,, 18. zabrania się na terenie projektowanego zakładu przetwarzania następujących odpadów : olejów silnikowych...
, przekładniowych i smarowych, urządzeń zawierających neony, HCFC, HFC, transformatorów i kondensatorów zawierających PCB, urządzeń i materiałów zawierających azbest, akumulatorów...