Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 239/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

nabycia m. in. oleje smarowe, pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 83 oraz CN 2710 19 87 - 99., Spółka prowadzi dystrybucję tych olejów na rzecz...
na terytoriom kraju), są wykorzystywane jako oleje smarowe (tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje...

I FSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-24

do smarowania silników, innych celów przemysłowych, w tym np. jako oleje hydrauliczne, przekładniowe, oraz do celów smarowania silników statków morskich. Wspomniane oleje smarowe...
odbiorców. Wytwarzane i sprzedawane przez skarżącą oleje smarowe nie są i nigdy nie były przeznaczone do celów napędowych, opałowych, ani też jako dodatki lub domieszki...

I FSK 584/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

sprawy wynikało, że we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego skarżąca zadała pytanie: 'Czy oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81...
zasadę swobody przepływu towarów i usług w ramach rynku wspólnotowego. Oleje smarowe o kodach CN 2710 19 81 należy klasyfikować jako produkty niezharmonizowane...

I SA/Łd 912/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-24

wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe oznaczone kodami CN 27101971-99 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem...
Dyrektywy energetycznej oleje smarowe (CN 2710 19 81, 83, 87, 91, 93, 99) nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

I FSK 562/15 - Wyrok NSA z 2015-11-04

, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż opałowe lub napędowe nie są wyrobami podlegającymi zharmonizowanemu podatkowi akcyzowemu), 25 września 2003 r. w sprawie...
), w świetle której oleje smarowe klasyfikowane w ramach kodu CN 2710 19 71 - 2710 19 99 są zaliczane do wyrobów akcyzowych i podlegają opodatkowaniu niezależnie...

I GSK 1940/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

, i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99 (zwane 'olejami smarowymi'). W związku z prowadzoną...
olejów smarowych § 30 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania, ponieważ ww. oleje nie są objęte definicją ubytków, do której odwołuje się Minister Finansów...

I GSK 1987/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

, nabywa, magazynuje i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99 (zwane 'olejami smarowymi...
nr 2 do ustawy, dla których została określona stawka akcyzy inna niż stawka zerowa. Oleje smarowe objęte kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99 nie są wymienione w załączniku...

I FSK 583/15 - Wyrok NSA z 2015-09-11

działalności gospodarczej Spółka nabywa od innego podmiotu, nie będącego składem podatkowym ani też podmiotem pośredniczącym, oleje smarowe, wykorzystywane w celach...
akcyzowego. Obecnie Spółka planuje nabywać oleje smarowe, korzystające ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie za pośrednictwem składu podatkowego innego podmiotu...

I FSK 723/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

i przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oleje smarowe i oleje bazowe o kodzie CN 2710 19 71 do 2710 19 99. W związku z prowadzoną działalnością możliwe są sytuacje...
, że obowiązek zapłaty akcyzy zachodzi tylko wtedy, gdy w wyniku czynności kontrolnych zostanie stwierdzone, że oleje smarowe zostały wyprowadzone poza procedurą zawieszenia...

I FSK 529/15 - Wyrok NSA z 2015-10-21

obecnie wyrokiem oddalił skargę strony. W uzasadnieniu wyroku zauważono, że w prawie krajowym oleje smarowe o symbolu CN 2710 19 81 są opodatkowane właściwą stawką...
ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), dalej u.p.a., opodatkowujących akcyzą zharmonizowaną oleje smarowe nieprzeznaczone...
1   Następne >   3