Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 5/18 - Wyrok NSA z 2018-02-21

lub podatnik - kwotę zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych zgodnie z fakturami nr [...] i [...] z [...] maja...
2014 r. w wysokości 58.212 zł. Uznał bowiem, że będące przedmiotem transakcji oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 81 i 2710 19 87, zawierających 70% masy lub więcej...

V SA/Wa 1286/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-17

jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar z pozycji...
przewóz 7000 litrów oleju napędowego (CN 2710), stwierdzono brak:, - danych przewoźnika,, - numeru rejestracyjnego środka transportu,, - danych adresowych miejsca...