Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 1143/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

elektrycznej Dz. Urz. UE Nr L 283/51 ze zm.) oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Do tych produktów nie mają również zastosowania przepisy dotyczące...
Dyrektywy Energetycznej oraz art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN...

I GSK 336/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

- oleje smarowe; pozostałe oleje, obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej do niniejszego działu, pod warunkiem, że oleje te nie spełniają...
także na gruncie klasyfikacji PKWiU. Prawodawca dokonując podziału olejów ciężkich na poziomie czterokreskowym na 'oleje napędowe', 'oleje opałowe' i 'oleje smarowe; pozostałe...