Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 1143/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-29

elektrycznej Dz. Urz. UE Nr L 283/51 ze zm.) oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Do tych produktów nie mają również zastosowania przepisy dotyczące...
Dyrektywy Energetycznej oraz art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone kodem Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego CN...

I SA/Go 433/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-15

wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej Dz. Urz. UE Nr L 283/51 ze zm.) oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu...
kwoty podatku akcyzowego;, - art. 2 ust. 4 i art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oraz art. 3 Dyrektywy Horyzontalnej, polegające na uznaniu, że oleje smarowe, oznaczone...

I GSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozycji 'olejów podstawowych', a w związku z tym oświadczenie importera załączone do zgłoszenia celnego, podające kod PCN 2710 19 99 0 jako obejmujący pozostałe oleje smarowe...
oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł o utrzymaniu w mocy...

I SA/Bk 215/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-24

dzielą się na oleje napędowe ( kody PCN od 271019310 do 271019499), oleje opałowe (kod PCN 271019510 do 271019690) oraz oleje smarowe i pozostałe oleje (kody PCN...
smarowych, i pozostałych olejów., Oświadczenie strony i sprawozdanie z badań nr [...] z 16.01.2004 r. pozwoliły na stwierdzenie, iż importowany olej jako przeznaczony...

I GSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł...
akcyzowego. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w poz. 14b określał towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710...

I GSK 763/12 - Wyrok NSA z 2013-07-01

olejów smarowych, z racji swojego składu i przeznaczenia, jest klasyfikowany do kodu CN obejmującego m.in. oleje silnikowe., Po rozpatrzeniu odwołania strony Szef Służby...
i oleje smarowe oraz pozostałe oleje., Przenosząc to unormowanie na stan faktyczny ustalony w sprawie, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z wynikami...

V SA/Wa 2316/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

napędowe, oleje opałowe i oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zgodnie z wynikami badań przedmiotowy olej silnikowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 d) do działu 27...
przewidzianych dla olejów napędowych i olejów opałowych, co oznacza, że jest klasyfikowany w grupie olejów smarowych lub pozostałych olejów. W grupie tej oleje silnikowe...

III SA/Lu 520/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-02

ciężkie; ---- Oleje smarowe; pozostałe oleje; ----- do innych celów; ------ Oleje białe, parafina ciekła., Klasyfikacja towaru do jednego lub drugiego kodu uzależniona...
71 do 2710 19 99 - oleje smarowe; pozostałe oleje obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem...

III SA/Kr 434/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-03

do tych wniosków, które potwierdzały , że poszczególne oleje objęte wnioskami powinny być klasyfikowane do olejów smarowych wytworzonych na bazie syntetycznej., Na poparcie swojego...
działalności gospodarczej nabywała wewnątrzwspólnotowo różne oleje smarowe do silników . Pytanie skarżącej dotyczyło stosowania prawa w zakresie podatku akcyzowego...

I GSK 336/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

- oleje smarowe; pozostałe oleje, obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej do niniejszego działu, pod warunkiem, że oleje te nie spełniają...
także na gruncie klasyfikacji PKWiU. Prawodawca dokonując podziału olejów ciężkich na poziomie czterokreskowym na 'oleje napędowe', 'oleje opałowe' i 'oleje smarowe; pozostałe...
1   Następne >   3