Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 652/16 - Wyrok NSA z 2018-04-20

w składanych deklaracjach uproszczonych dotyczących nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych silnikowych o kodach CN 2710 19 81, który to olej wykorzystywany...
akcyzowego. W uzasadnieniu organ II instancji stwierdził, że oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 71 - 99 wykorzystywane zgodnie z deklaracją podatnika do celów innych...

III SA/Po 264/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-30

do 2710 19 69, wyżej niewymienione ( art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/06/WE ), 2. Oleje smarowe o kodach CN 3403 a wymieniono w tabeli jako ostatni :, produkty objęte...
, że niezasadne było ujęcie olejów smarowych o kodzie CN 3403 w decyzji w tabeli w poz. 4 'Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach 2710 19 71 - 2710 19 19, z wyłączeniem wyrobów 2710...

III SA/Po 916/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-13

z prawem wspólnotowym., Do produktów energetycznych zalicza się miedzy innymi produkty objęte kodem CN 2710, a więc kodem, do którego klasyfikowane są oleje smarowe (art...
, w tym oleje smarowe, zostały przeznaczone do celów innych niz napędowe lub opałowe, to nie są objęte Dyrektywą 2003/96/WE, a przez to nie będą zaliczane do produktów akcyzowych...

I GSK 1421/16 - Wyrok NSA z 2019-01-03

smarowy, gdyż pozycja ta obejmuje oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2(d) do działu 27, pod warunkiem że oleje te nie spełniają wymagań...
oleje smarowe oraz pozostałe oleje), gdyż spełnia uwagi dodatkowe do działu 27 2(f) Wspólnej Taryfy Celnej i winien być zaklasyfikowany do olejów opałowych. W związku...

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

na sprzedaży detalicznej i hurtowej - w tym również poprzez nabycie wewnątrzwspólnotowe - olejów smarowych i smarów oznaczonych kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, zaś oleje...
przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, podatku akcyzowego, według...

V SA/Wa 955/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

skarżącej spółki, w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych za okresy rozliczeniowe...
nie była uprawniony do stosowania zwolnienia od akcyzy przy zużyciu jako podmiot zużywający nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych, gdyż nabycia nie dokonywała...

I GSK 983/10 - Wyrok NSA z 2012-03-28

: 23.20.18 - oleje smarowe, 24.66.31-57 - preparaty smarowe oraz 24.66.31-79-smary., Działalność Skarżącej w okresie objętym kontrolą polegała na przyjmowaniu, magazynowaniu...
bazowych do produkcji olejów smarowych PKWiU 23.20.18, a także do produkcji smarów PKWiU 24.66.31-79; ze wskazaniem, czy zużywane do produkcji oleje bazowe PKWiU 23.20.18...

III SA/Po 44/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

, że:, 1. ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje oleje smarowe o kodzie CN 2704 do 2715 i na tej podstawie zachodzi obowiązek i zobowiązanie podatkowe wobec...
wskazał, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym bez względu na przeznaczenie., Skarżąca spółka w piśmie...

III SA/Po 45/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

uznając, że:, 1. ustawa o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. obejmuje oleje smarowe o kodzie CN 2704 do 2715 i na tej podstawie zachodzi obowiązek i zobowiązanie...
przez podatnika. Organ wskazał, że na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym bez względu na przeznaczenie., Skarżąca spółka...

I SA/Kr 1672/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych...
w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od marca 2009 r. do marca 2011 r. oraz od maja do sierpnia 2011 r. z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych...
1   Następne >   +2   4