Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 496/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

[...] w przedmiocie nakazu stosowania oleju opałowego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonego zarządzenia pokontrolnego- W dniu [...] stycznia 2008r...
. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązał skarżącego do stosowania podczas rozpalania kotłów energetycznych oleju opałowego...

II SA/Ke 34/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-17

. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni., Organ I-szej instancji podniósł ponadto, że dla terenu na którym planuje...
zakaz lokalizowania zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem zbiorników z płynnym gazem lub olejem...

II SA/Gd 630/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-23

na zakup oleju opałowego do ogrzewania oraz na energię elektryczną., Skarżący nie przedstawili kserokopii decyzji o wymiarze podatków lokalnych na posiadane...

IV SA/Wa 2890/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku oleju opałowego transportowanego samochodem z cysterną przez firmę '[...]' z siedzibą w M., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Sz 1038/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-13

elektrycznej, oleju opałowego; zaktualizowania monitoringu zgodnie z ww. zakresem oraz zawarcia informacji, że monitoring parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający...

II OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

ustala się zgodnie z zasadą określoną w art. 157 § 1 kpa., Do zanieczyszczenia olejem opałowym działki nr ew. [...], obręb [...], gm. [...], doszło dnia 13 listopada 2006 r...