Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 250/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy...
litrów oleju opałowego, tj. pojemność zbiornika paliwa, w którym strona przechowywała olej przeznaczony do celów opałowych., A. wniósł odwołanie od wskazanej wyżej decyzji...

III SA/Po 253/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy...
o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 252/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

(ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4...
ustawy o podatku akcyzowym. Strona między innymi sprzedawała olej opałowy za pomocą odmierzacza paliw. W sprawie miało zatem miejsce zużycie oleju opałowego niezgodnie...

III SA/Po 251/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-01

. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych bez względu na kod CN (ust. 3 pkt 4). W niniejszej sprawie, w ocenie organu, paliwem silnikowym jest olej opałowy, który został zużyty...
niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu art. 88 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym. Strona, między innymi, posiadała olej opałowy w zbiorniku podłączonym do odmierzacza...

III SA/Po 1264/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-09

ustawy o autostradach płatnych. Nie wskazał bowiem, do którego z czterech wymienionych w tabeli produktów zalicza się sporny olej opałowy posiadany przez skarżącego...
rozważań w zakresie czynności nakładających tą opłatę. W ocenie NSA Sąd I instancji przedwcześnie zaakceptował przyjętą przez organy podatkowe okoliczność, że olej opałowy...

III SA/Po 575/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-10

decyzją z dnia [...] grudnia 2014 r o określeniu zobowiązania podatkowego. Tym samym organ I instancji przyjął za udowodnioną tezę, że W. S. zużywał olej opałowy niezgodnie...
nie miała miejsca. Podkreślił, że prowadzi gospodarstwo rolne, a olej opałowy służy wyłącznie na cele prowadzonej przez niego działalności rolniczej do procesów grzewczych...

III SA/Gl 1482/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-12

, który posiadał olej napędowy, od którego nie została zapłacona akcyza., W uzasadnieniu skargi strona odniosła zarzuty skargi do treści art. 6 ust. 1 Dyrektywy 92/12/WE...
przepisów, niewątpliwe było ustalenie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem był olej napędowy, oraz ilości tego oleju...