Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Po 1264/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-09

ustawy o autostradach płatnych. Nie wskazał bowiem, do którego z czterech wymienionych w tabeli produktów zalicza się sporny olej opałowy posiadany przez skarżącego...
rozważań w zakresie czynności nakładających tą opłatę. W ocenie NSA Sąd I instancji przedwcześnie zaakceptował przyjętą przez organy podatkowe okoliczność, że olej opałowy...

V SA/Wa 118/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

zapłaty przez spółkę opłaty paliwowej w związku ze stwierdzonym przez organy administracji zużyciem niezgodnym z przeznaczeniem oleju opałowego. W ocenie organów nabyty olej...
października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. z 2012 poz. 931 ze zm.), ponieważ błędnie zakwalifikowały olej opałowy sprzedany...

V SA/Wa 111/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a ta nabywała go i zużyła, na wskazanym terenie...
w okresie grudzień 2012 r. - czerwiec 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie E. Sp. z o.o. w O., a nabywczyni kupowała go i zużyła, na wskazanym terenie...

I GSK 3151/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

oraz kontrahenta z 7 i 5 maja 2014 r. Z powyższych dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie...
. 37h ustawy o autostradach płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych...

I GSK 3066/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie jednej spółce, a ta nabywała go i zużyła...
płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji nieuprawnione...

I GSK 2898/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

. Z powyższych dokumentów wynikało, że skarżąca w okresie od grudnia 2012 r. do czerwca 2013 r. sprzedawała olej napędowy grzewczy wyłącznie jednej spółce, a ta nabywała...
płatnych poprzez błędną kwalifikację oleju opałowego sprzedanego przez spółkę do celów opałowych, jako paliwa do napędu silników spalinowych, a w konsekwencji...

V SA/Wa 1221/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

, że był to odbarwiany olej opałowy., Dodatkowo z wyjaśnień przekazanych przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. oraz Naczelnika Urzędu Celnego w L. w sprawie O. Sp. z oo. ustalono, iż część...
następowało niszczenie dokumentacji magazynowo-księgowej i sprzedaż firm osobom najczęściej zza wschodniej granicy. Podmioty te dostarczały olej napędowy do K. Sp. j. w 2012 r...

V SA/Wa 1170/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

UPS-10, jednakże, wyprodukowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie: uniwersalny preparat smarowy UPS-10, winien być zaklasyfikowany do kodu CN 2710 20 11 jako olej...
był olej napędowy oraz ilości tego oleju, od których podatnik był zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy., Trzeba w tym miejscu podkreślić, raz jeszcze że w postępowaniu...

III SA/Gl 37/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

w ww. okresie był olej napędowy. Kontrolowana spółka wystawiła faktury sprzedaży oleju napędowego na rzecz Skarżącej m.in. w miesiącach: październik, listopad 2016r...
, że ww. spółka nabywała olej napędowy od D Sp. z o.o. Faktury wystawione przez D Sp. z o.o. m.in. w listopadzie 2016 r. zaewidencjonowano w rejestrach zakupu VAT i rozliczono...

III SA/Gl 1066/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-02

pochodziło z niewiadomego źródła, w sytuacji w której z dowodów zgromadzonyeh w przedmiotowej sprawie wynika, że olej napędowy pochodził od stałych kontrahentów Strony...
tożsamości sprawy, tym bardziej że w przedmiotowym miesiącu skarżący kupił olej napędowy od Spółki 'C' i nie przedstawił żadnego wiarygodnego dowodu na opłacenie akcyzy...
1   Następne >   2