Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Op 548/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-12

. W pomieszczeniu piwnicznym tuż przy ścianie z przedmiotowym otworem znajdował się zamontowany kocioł na olej opałowy wraz ze zbiornikiem, trwale połączony z instalacją...
spalinowego i montażu kotła na olej opałowy, które to roboty stanowią zagrożenie dla wszystkich mieszkańców budynku. Z kolei skarżąca przedłożyła opinię [...] Zakładu Usług...

II SA/Lu 849/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-22

na olej opałowy, załączanie skanów (zamiast oryginałów) podpisów projektantów, zaprojektowanie wysokości schodów w budynku niezgodnie z przepisami warunków technicznych...
na olej opałowy, gdyż miejsce to nie spełnia minimalnej wysokości 2,20 m, wymaganej dla kotłowni o planowanej (jak w niniejszej sprawie) mocy powyżej 40 kW. Poza tym wskazał...

II SA/Wr 524/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-26

. pozwolenia na budowę zespołu zabudowy rzemieślniczej z funkcją mieszkalną w zabudowie szeregowej wraz ze zbiornikami na ścieki, zbiornikami na olej opałowy w M. D., gmina K...
w zabudowie szeregowej wraz ze zbiornikami na ścieki, zbiornikami na olej opałowy i energetycznymi wewnętrznymi liniami zasilającymi i przewidziane było do realizacji na działkach...

II SA/Kr 369/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-05

przestrzennego w zakresie zastosowanego opału. Projekt został zwrócony w terminie, a jako czynnik grzewczy w kotłowni zastosowano olej opałowy. Po zawiadomieniu stron...
zaopatrzenia w ciepło jest wykorzystanie czystych nośników - energii elektrycznej, gazu, lekkiego oleju opałowego lub innych niekonwencjonalnych rozwiązań. Ponieważ w projekcie...

II SA/Łd 1110/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-08-31

obejmującej budowę budynku mieszkalnego wraz z lokalną kotłownią na olej opałowy, budowy przyłączy: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego oraz budowy budynku gospodarczego...
, a polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z lokalną kotłownią na olej opałowy, przyłączy oraz budynku gospodarczego., W dniu 27.07.2004 r. inwestorzy złożyli...

II SA/Kr 1720/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-03

. Małżonkowie C. utrzymują się tylko z emerytur. Ich miesięczne wydatki przedstawiają się następująco: leki 1.700 zł, gaz 180 zł, prąd 600 zł, woda 60 zł, olej opałowy 8.000 zł...
następujących dokumentów: rachunku za zakup oleju opałowego z [...] lutego 2011 roku opiewającego na kwotę 3.100 zł, dowodu wpłaty raty kredytowej w wysokości 293,24 zł...

II SA/Lu 329/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-01

piekarni w świetle, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wiąże się ona w przekonaniu, skarżącego z nasilonym ruchem pojazdów ciężarowych dowożących olej opałowy...
, oraz umieszczono tam zbiornik na olej, opałowy o pojemności 8800 l. W budynku dokonano częściowej wymiany elementów, konstrukcyjnych, ścian nośnych i stropów. W budynku...

II SA/Op 295/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-20

ciepło technologiczne może być wykorzystane wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem, energią elektryczną, olejem opałowym'., 2) w części graficznej...
wyłącznie z gazu, oleju lub energii elektrycznej), gazem energią elektryczną, olejem opałowym oraz w oparciu o mikroinstalacje i małe instalacje w rozumieniu ustawy...

II SA/Lu 899/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-25

, że kotłownia będzie posiadać dwa zbiorniki na olej opałowy umieszczone wewnątrz budynku, a wlew do tankowania paliwa zaprojektowano na zewnętrznej ścianie obiektu. Spaliny...
. Należy przy tym podzielić stanowisko organu odwoławczego, że projektowana kotłownia z dwoma zbiornikami na olej opałowy (o mocy kotła grzewczego - 25 kW), będący paliwem...

II SA/Gd 146/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-18

na ww. poziomie), dowód zapłaty za olej opałowy, z którego wynika płatność na kwotę 3 998,56 zł, kserokopię potwierdzenia przelewów: za telefon na kwotę 106 zł (za marzec...
1   Następne >   +2   +5   7