Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych,, 2) olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego.', Wyżej...
( Dz.U. Nr 196, poz. 1200 ze zm.), w której przez paliwa rozumie się paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy...

II SA/Kr 521/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-27

ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego, a z paliw ciekłych lekki olej opałowy...
definiuje jedynie paliwa gazowe, a uchwała SWM dopuszcza do stosowania, prócz paliw gazowych, lekki olej opałowy. Definicję lekkiego oleju opałowego można odnaleźć w art...

II OSK 1060/17 - Wyrok NSA z 2019-03-12

Małopolskiego, tj. m.in. gazu ziemnego lub lekkiego oleju opałowego. Ratio legis tej uchwały jest bowiem związane z ustalonym na podstawie specjalistycznych badań wysokim...
się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz.Urz. UE L 1998.350.58). Ponadto polegało to na przyjęciu, że zaskarżona uchwała...