Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

IV SA/Po 975/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę [...]zł...
również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej...

IV SA/Po 974/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

uchwały w części obejmującej § 13 ust 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody...
[...] (dalej również jako: 'Uchwała') - w części obejmującej § 13 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 973/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-12

zaskarżonej uchwały w części obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie wyrażenia: 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta...
miasta [...] w rejonie ulicy [...] - w części obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. k w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii...

IV SA/Po 972/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-05

obejmującej jej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu 'takich jak: gaz, olej opałowy lekki, biomasa'; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz Wojewody [...] kwotę...
obejmującej § 14 ust. 2 pkt 1 lit. m w zakresie zwrotu: 'takich jak: gaz. olej opałowy lekki, biomasa lub źródeł energii odnawialnej o mocy do 100 kW' i wniósł o:, 1...

IV SA/Wa 2565/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

). Zgodnie z treścią powołanego punktu: 'do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane...
Do celów grzewczych należy więc wykorzystywać gaz przewodowy, paliwa płynne (olej opałowy lekki), energię elektryczną. Wskazane jest wykorzystywanie do celów ogrzewania...

IV SA/Po 98/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

, oleju opałowego, energii słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odnawialnych z biomasy wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania węgla., Z art. 94 Konstytucji RP wynika...
w planie miejscowym zapis zakazu stosowania węgla jest połączony z dopuszczeniem stosowania indywidulanych systemów grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju...

II SA/Wr 378/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-17

zanieczyszczeń, b) w przypadku zastosowania indywidualnego ogrzewania budynków należy wykorzystać ekologiczne czynniki grzewcze, takie jak olej opałowy, energia elektryczna...

II SA/Bd 558/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-31

Sprawa ze skargi P. M. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdza nieważność § 3 ust. 1 pkt 6, § 3 ust. 1 pkt 9, § 9 oraz części graficznej, stanowiącej załącznik nr [...] zaskarżonej uchwały - w zakresie, w jakim odnoszą się do terenu oznaczonego symbolem 86.19-U8, 2. zasądza od Gminy M. T. na rzecz skarżącego P. M. 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowan...

II OSK 1413/18 - Wyrok NSA z 2020-02-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej G. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 1037/17 w sprawie ze skargi G. W. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 1 marca 2017 r. nr ... w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'U.' oddala skargę kasacyjną.

II SA/Kr 1037/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi G. W. na uchwałę nr LXV/1584/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ugorek-Fiołkowa' skargę oddala
1   Następne >   2