Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 80/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane...
o indywidualne lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych...

II SA/Wr 263/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-20

elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy oraz paliwo stałe, spalane w kotłach ekologicznych i niskoemisyjnych - o sprawności energetycznej co najmniej 80...

II SA/Wr 363/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-18

'ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidulane lub grupowe instalacje wykorzystujące jako źródło ciepła: gaz, energię elektryczną, kolektory słoneczne, biomasę, olej opałowy...

II SA/Bk 371/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-11

związanych z zakupem nawozów i oleju opałowego (k. 436)., W tym miejscu należy wskazać, iż skarżąca nie uczyniła zadość obowiązkowi nałożonemu na nią we wzmiankowanym...

II SA/Ol 1005/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-17

, ust. 2.4 pkt 1, ust. 2.5 pkt 1 w części 'Zaleca się ogrzewanie w oparciu o gaz, olej opałowy, drewno, energie elektryczną lub odnawialne źródła energii takie jak panele...

II OSK 1810/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-26

jest umieszczenie na małym terenie - pomiędzy halami produkcyjnymi a lakierniami, magazynów do przechowywania materiałów niebezpiecznych, zbiorników na olej opałowy i innych...

II SA/Sz 108/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

ust. 6 ww. uchwały zawarto zapis o treści, iż dopuszcza się na terenie objętym planem 'ogrzewanie gazowe lub olejem opałowym, czasowo paliwem stałym'., Zdaniem skarżących...

II SA/Wr 863/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy w Mysłakowicach z dnia 29 maja 2013 r. nr XXXVIII/233/13 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Gminy Mysłakowice na rzecz Wojewody Dolnośląskiego kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Gd 633/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-19

, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; 4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów...