Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 390/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

sodowego stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia...
błędne uznanie, że ciężki olej opałowy zużywany w tej instalacji musi spełniać wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, o których mowa w § 2 pkt 2 powołanego...

IV SA/Wa 538/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-04

. A. w O. zarządził, aby w instalacji do wytwarzania mas włóknistych i produkcji papieru stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie...
rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia., Podkreślono, że w przedmiotowej instalacji ciężki olej opałowy wykorzystywany jest w dwóch urządzeniach: w kotle sodowym...

VIII SA/Wa 43/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

instalacji energetycznej elektrowni. Analizy prób pobranego oleju wykazały, że stosowany ciężki olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki...
, i warunków, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe (Dz.U. nr 4, poz. 30), dalej jako rozporządzenie Ministra Gospodarki. W każdej z badanych próbek przekroczona...

IV SA/Wa 496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-10

z siedzibą w O., do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki określone w § 2 pkt 2...
w O., aby do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra...

II SA/Go 207/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej powinny...
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust...

IV SA/Wa 2871/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

zbiorników na olej opałowy zakwalifikowanych pod kodem 15 01 10, oraz 0,12 Mg (12 sztuk) odpadów w postaci butli po gazach technicznych, zakwalifikowanych pod kodem 15 01. 11...
są również przez niego wykorzystywane w gospodarstwie., W tych okolicznościach organ uznał, że przedmioty postępowania tj. 100 sztuk zbiorników na olej opałowy oraz 12 sztuk butli...

IV SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

przemieszczania odpadów. Organ wezwał skarżącego do zagospodarowania na terytorium kraju 100 sztuk odpadów w postaci zbiorników na olej opałowy (kod 15 01 10) oraz 12 sztuk odpadów...
- w krajowej instalacji w zakresie przetwarzania lub zbierania odpadów - w postaci zanieczyszczonych zbiorników na olej opałowy nie narusza przepisów prawnych przytoczonych...

IV SA/Wa 3260/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

. Ich poprzedni właściciele wykorzystywali je jako zbiorniki na olej opałowy i pozbyli się ich w związku z modernizacją systemu ogrzewania. Skarżący przywiózł je do Polski w celu...
niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Zanieczyszczone zbiorniki na olej opałowy, których ilość oszacowano na ok. 100 sztuk wypełniały definicję odpadu określoną w ustawie...

IV SA/Wa 496/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

[...] w przedmiocie nakazu stosowania oleju opałowego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonego zarządzenia pokontrolnego- W dniu [...] stycznia 2008r...
. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązał skarżącego do stosowania podczas rozpalania kotłów energetycznych oleju opałowego...

II SA/Wr 267/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-03

na olej opałowy lekki). Stan ten narusza art. 285, art. 286, art.287 i art. 292 Prawa ochrony środowiska w zw. z art. 60a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie...
zgłoszenia w zakresie emisji substancji do powietrza z instalacji do magazynowania paliw płynnych (2 szt. zbiorników oleju opałowego lekkiego - odpowietrzniki). Ten stan...
1   Następne >   3