Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 2969/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-23

, iż dla potrzeb podatku akcyzowego organ uznał, że w przypadku zakwestionowanych faktur - sprzedaż oleju opałowego na inny cel niż opałowy miała miejsce i określił podstawę...
, że sprzedaż oleju opałowego nie miała miejsca i pozbawił Skarżącą ustawowego prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2003r. podatku akcyzowego od tej sprzedaży...

III SA 1737/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-29

akcyzowego, w tym skarżącego zużywającego olej opałowy dla innego aniżeli opałowe celu., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wniósł o oddalenie...

III SA/Wa 1863/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-09

/Sz 2073/99, dotyczyły zużywania oleju opałowego na cele paliwowe, a ponadto zakwestionowały one legalność poszerzenia katalogu określającego ustawowe pojęcie 'podatnik...
z dnia 10 stycznia 2006 r. , sygn. I FSK 402/05, dotyczył sprzedawania oleju opałowego na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy, i wskazywał na oczywisty wniosek...

III SA 598/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 119, poz. 1259). Skarżący stosował bowiem we wskazanych miesiącach stawkę podatku właściwą dla producentów oleju opałowego, zamiast...
prawidłowej stawki przewidzianej dla podatników dokonujących sprzedaży oleju opałowego na stacjach benzynowych przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych., Inspektor, na podstawie...

III SA 596/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

miesiącach stawkę podatku właściwą dla producentów oleju opałowego, zamiast prawidłowej stawki przewidzianej dla podatników dokonujących sprzedaży oleju opałowego na stacjach...

III SA 597/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

opałowego, zamiast prawidłowej stawki przewidzianej dla podatników dokonujących sprzedaży oleju opałowego na stacjach benzynowych, przy użyciu dystrybutorów technicznie...
Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 105, poz. 1197 ze zm.). Spółka stosowała bowiem stawkę podatku właściwą dla producentów oleju...

III SA 2896/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-27

r. nr [...] '...ustalając zakupy olejów opałowych w poszczególnych miesiącach, stan zakupionego oleju w danym miesiącu po pomniejszeniu o zużycie na cele grzewcze...
w zaskarżonej decyzji nie wykazano na jakiej podstawie prawnej tankowanie oleju z dystrybutorów u sprzedawcy wiązało się z obowiązkiem pobierania atestu jakościowego...