Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

IV SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

nr [...]. Jak wskazał organ, z uzyskanych od spółki P. informacji wynika, że wskutek przelania zbiornika, olej opałowy rozlał się po powierzchni ziemi, a z uwagi na nachylenie terenu...
przesłuchanie świadków co do daty zdarzenia, w tym podmiotów dostarczających olej w badanym okresie, co do zakresu powstałej szkody i jej skutków zewnętrznych...

IV SA/Wa 977/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

, gdy za zanieczyszczenie odpowiada podmiot, przewożący olej opałowy,, 3. art. 108 ustawy Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 10 k.p.a. poprzez, niezapewnienie stronie...
w cysternę należącą do M. P. doprowadzając do jej uszkodzenia, a tym samym wycieku oleju opałowego na teren działki nr [...], obręb S. W wyniku wypadku z cysterny wyciekło 1000...

II SAB/Ol 56/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-22

. do 30 kwietnia 2003r, firma B dostarczyła olej opałowy w ilości 932,940 litrów za kwotę 1.401.669,53zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wskazało dalej...
. nr '[...]' odmawiających udostępnienia informacji publicznej dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003 zawartej z firmą B...

II SA 3499/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-06-30

. Wysokość ceny płaconej przez stronę przeciwną za dostarczony olej opałowy, jak również pozostałe warunki dostawy tego oleju stanowią bowiem niewątpliwie informację...
. o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczącej realizacji umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2002/2003, zawartej z firmą B w E. Spółka wniosła...

VI SA/Wa 1047/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008, 'OLEJE NAPĘDOWE (DESTYLOWANE OLEJE OPAŁOWE) Olej napędowy jest głównie pośrednim produktem destylacji, która przebiega...
w wysokoprężnych silnikach pojazdów drogowych, takich jak samochody osobowe i ciężarowe. Olej napędowy obejmuje lekki olej opałowy wykorzystywany w przemyśle i gospodarstwach...

I SA/Sz 613/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...
przekraczaniem granicy przez nabywany wewnątrzwspólnotowo olej smarowy, czy też utrudniające swobodny przepływ towaru i handel tym towarem pomiędzy państwami członkowskimi. Obowiązki...

I SA/Sz 647/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-24

albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Zaś § 13...
wewnątrzwspólnotowo olej smarowy, czy też utrudniające swobodny przepływ towaru i handel tym towarem pomiędzy państwami członkowskimi. Obowiązki przewidziane w ustawie...

IV SA/Wa 2890/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-27

się na poboczu zgodnie z obowiązującymi przepisami a ponadto podjął działania zapobiegawcze przepompowując olej do wolnej komory cysterny, co ograniczyło jego wyciek...
[...] sierpnia 2007 r. na drodze krajowej [...] w miejscowości Z., gmina R, powiat [...]. W wyniku ww kolizji doszło do wycieku 2000 litrów oleju opałowego...

I SA/Wr 1118/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-19

stwierdzone, że przeznaczenie sprzedanego oleju opałowego do celów opałowych nie budziło wątpliwości i zostało potwierdzone przez ich nabywców, to w świetle art. 272 § 1 i 3...
.), zwanej dalej: u.p.a. Z akt sprawy wynika bowiem, że postępowanie wszczęte przez organy podatkowe wykazało, że podatnik dokonał szeregu transakcji sprzedaży oleju...

I SA/Wr 1117/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-19

: u.p.a. Z akt sprawy wynika bowiem, że postępowanie wszczęte przez organy podatkowe wykazało, że podatnik dokonał szeregu transakcji sprzedaży oleju opałowego w okresie...
, że przeznaczenie sprzedanego oleju opałowego do celów opałowych nie budziło wątpliwości i zostało potwierdzone przez ich nabywców, to w świetle art. 272 § 1 i 3 p.p.s.a....
1   Następne >   +2   5