Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

V SA/Wa 10/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

nie wymienione w treści składanych oświadczeń., Dyrektor przypomniał, że w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym olej opałowy winien być opodatkowany stawką podatku akcyzowego...
w siedzibie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego [...] J. M. przy ul. S. [...] w M. [...], jako urządzenia faktycznie działające i zużywające olej opałowy grzewczy w okresie...

III SA/Gl 652/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-19

. i [...] r. zakupiłem olej opałowy z firmy 'A' z K. w ilości po [...]. Załączone oświadczenia sporządziłem własnoręcznie w obecności kierowcy dostawcy, lecz ilość litrów...
co do podpisu... a co do ilości to nie mogła być większa niż [...] litrów bo przeważnie takie ilości kupowałam... zakupiony przez mnie olej opałowy zużyty został na cele...

III SA/Gl 518/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

i zbadanie czy zakupiony olej został zużyty we wskazanej ilości do celów opałowych., Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor DIAS uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał...
odwoławczym i przesłuchanie podatnika, pracowników podatnika sprzedających olej opałowy oraz osób nabywających olej opałowy w celu skonfrontowania sprzecznych opinii...

III SA/Gl 528/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-21

kupowała olej opałowy. Czasami nazwisko i adres w oświadczeniu się zgadzały, ale mieszkała tam osoba o innym imieniu niż wpisane w oświadczenie. Bywało...
osoby zaprzeczały, że kupowały olej opałowy. Nie zgłębiałem się w to bardziej, czym jest to podyktowane. Nie uzupełnione oświadczenia zwróciłem do biura stacji paliw...

III SA/Gl 517/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

zaprzeczały, że kupowały olej opałowy. Nie zgłębiałem się w to bardziej, czym jest to podyktowane. Nie uzupełnione oświadczenia zwróciłem do biura stacji paliw i nie wiem...
ustalenia, czy jest to ta sama osoba, której sprzedaję olej opałowy. Sprawdzeń takich dokonuję od jesieni zeszłego roku, ponieważ były niezgodności w danych wpisanych do ww...

I SA/Lu 926/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-10

zawartego w cenie oleju napędowego. Świadczy to o tym, że do napędu ciągników i maszyn rolniczych wykorzystywane było inne paliwo - olej opałowy ze stacji paliw L., Organ...
wykazał, że olej opałowy lekki zużyty został do napędu pojazdów mechanicznych. Podatnik tych ustaleń nie podważył., Dokonując oceny przedłożonej opinii, organ odwoławczy...

I SA/Gd 307/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-29

jest możliwe dopiero po ustaleniu, że sprzedany olej nie został zużyty zgodnie z przeznaczeniem. A contrario, w razie stwierdzenia zużycia oleju opałowego zgodnie...
na okoliczność, czy sprzedany olej opałowy został zużyty przez jego nabywcę zgodnie z przeznaczeniem, gdyż okoliczność ta nie była przedmiotem badania przez organ podatkowy...

I SA/Lu 992/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-20

stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za pozostały okres objęty postępowaniem. Organ podatkowy opodatkował olej opałowy w ilości 74.712 litrów, wynikającej z posiadanych...
oświadczeń zawierających dane, na podstawie których nie można było zidentyfikować nabywców, a tym samym potwierdzić, że sprzedany olej opałowy został zużyty zgodnie...

I SA/Sz 670/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-29

dowodowego, a także błędną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego. Organ nie przesłuchał kluczowych dla sprawy świadków: J. K., [...] i kierowców wożących olej opałowy...
[...] oraz poprzez odmowę przeprowadzenia dowodu z przesłuchania kierowców wożących olej opałowy, o co wniesiono we wniosku dowodowym Skarżącego z dnia [...] r.,, - art...

V SA/Wa 754/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

. Nie uprawdopodobnił, pomimo inicjatywy dowodowej ze strony organu I instancji, że olej napędowy lub opałowy kupiony w miesiącach od marca do grudnia 2009 r. zużył celem...
ze strony organu I instancji, że olej napędowy lub opałowy kupiony w miesiącach od marca do grudnia 2009 r. zużył celem ogrzewania pomieszczeń (poza zapasami na dzień 31...
1   Następne >   +2   +5   +10   81