Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 430/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-16

z tej obniżki wynika z u.p.a. (ten tylko, kto chce zakupić i wykorzystać olej opałowy do celów opałowych)., WSA w Gdańsku uznał, wbrew wywodom skarżącej, że w świetle...
błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowym zrozumieniu przepisu i uznaniu, że:, - obejmuje on sytuacje, w których podatnik sprzedawał olej opałowy na cele opałowe...

I SA/Gd 694/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-04

nie posiadają ani nigdy nie posiadali urządzeń grzewczych na olej opałowy. Nie potwierdzono również złożenia podpisu na okazanych oświadczeniach. Część z osób, które potwierdzały...
, iż nabywały w roku 2006 olej opałowy od Spółki, wezwane na przesłuchanie zeznawały m.in., iż na okazanych im oświadczeniach widniały inne ilości oleju, niż zostało...

I SA/Gd 1116/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

warunek materialny skorzystania z tej obniżki wynika z ustawy o podatku akcyzowym ( ten tylko, kto chce zakupić i wykorzystać olej opałowy do celów opałowych )., Sąd uznał...
, iż:, a) obejmuje on sytuacje, w których podatnik sprzedawał olej opałowy na cele opałowe, a nie może wylegitymować się prawidłowym oświadczeniem nabywcy w sprawie...

I SA/Gd 842/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-30

,, - korespondencja do 8 kontrahentów kontrolowanego, którzy zakupili olej opałowy w łącznej ilości [...] litrów nie została skutecznie doręczona., W związku z nie doręczeniem...
w wyliczeniach ewentualnego zobowiązania,, - niewłaściwą interpretację prawa, wskutek czego tylko jego - jako sprzedającego olej opałowy - obciążono skutkami finansowymi...

I SA/Gd 1040/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-23

przeprowadzenie postępowania dowodowego i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez stronę olej służył innym celom niż opałowe., W uzasadnieniu skarżąca podkreśliła...
nie wykazał, aby sprzedany przez nią olej przeznaczony został na cele inne niż opałowe, zaskarżona przez nią decyzja podlegać winna oddaleniu. Jej zdaniem, organ...

I SA/Gd 92/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-07-10

działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego paliwami płynnymi i pochodnymi (oleje smary) oraz innymi towarami handlowymi. Olej opałowy, którego sprzedażą...
jedynie twierdzenie organu podatkowego. Nie przeprowadzono żadnego dowodu na okoliczność czy podmioty, od których skarżąca kupowała olej sprzedawały ten sam olej na cele opałowe...

I SA/Gd 881/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-25

się urządzenia, w których zostanie zużyty olej opałowy),, • w oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, nie zawarto wpisu adresu zamieszkania, adresu pod którym znajdowało...
się urządzenie grzewcze, adresu gdzie znajdowało się urządzenie, w którym miał zostać zużyty olej opałowy, a który był innym adresem niż adres zamieszkania...

I SA/Gd 99/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-28

, że olej opałowy jest wyrobem akcyzowym, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Z treści art. 4 ust. 1 pkt 3 wynika, że opodatkowaniu akcyzą podlega...
OLEJ OPAŁOWY ZOSTAŁ UŻYTY NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,, - BEZPODSTAWNYM UZNANIU, IŻ W ZAKWESTIONOWANYCH 37 OŚWIADCZENIACH BŁĘDNIE PODANO TYPU URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, PODCZAS...

I SA/Gd 883/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-25

znajdują się urządzenia, w których zostanie zużyty olej opałowy),, • w oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, nie zawarto wpisu adresu zamieszkania, adresu...
pod którym znajdowało się urządzenie grzewcze, adresu gdzie znajdowało się urządzenie, w którym miał zostać zużyty olej opałowy, a który był innym adresem niż adres zamieszkania...

I SA/Gd 882/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-25

i adresów, pod którymi znajdują się urządzenia, w których zostanie zużyty olej opałowy),, • w oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego, nie zawarto wpisu adresu...
zamieszkania, adresu pod którym znajdowało się urządzenie grzewcze, adresu gdzie znajdowało się urządzenie, w którym miał zostać zużyty olej opałowy, a który był innym adresem...
1   Następne >   +2   +5   +10   49