Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I GSK 1951/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

, iż w niektórych przypadkach - co wynika z oświadczenia jednego z nabywców oleju opałowego - olej ten nie został zużyty na cele opałowe, lecz do smarowania form do produkcji...
ciążył zatem szczególny obowiązek związany z pozyskaniem tego dokumentu w sposób rzetelny, związany z prawidłowym doborem kontrahentów. Podatnik sprzedający olej opałowy...

I GSK 1454/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

. Podatnik nabywał olej opałowy, deklarując jego opałowe (grzewcze) przeznaczenie, co stosownie do treści art. 4 ust. 5 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym...
jedynie odcisk pieczęci o treści ,,Olej opałowy przeznaczony wyłącznie na cele opałowe'. Jak wynika z zeznań podatnika pieczęć do połowy września nie była przystawiana...

I GSK 811/10 - Wyrok NSA z 2011-06-28

. 257 ze zm., dalej: u.p.a.)., Dyrektor Izby Celnej podniósł, że na fakturze VAT nr [...] z [...] lipca 2006 r. została odciśnięta w formie pieczątki treść 'Olej opałowy...
musi bowiem wynikać, że nabywca zobowiązuje się przeznaczyć zakupiony olej na cele opałowe. Tymczasem odciśnięta na fakturach treść nie wyraża oświadczenia woli nabywcy o planowanym...

I GSK 1461/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

zapłatę za nabyty olej opałowy. Spółka nadesłała dokumenty., Organ odwoławczy, decyzją z [...] kwietnia 2012r. nr [...] uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K...
drugiej instancji, podatnik sprzedający olej opałowy powinien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego...

I GSK 658/13 - Wyrok NSA z 2015-02-24

, uniemożliwiające ustalenie tożsamości osób nabywających olej opałowy lub nie były one w ogóle wpisane. W lutym 2007 r. sprzedaż oleju dokumentowana była fakturami lub paragonami...
przyjęcia przez organy podatkowe, że skarżąca, jako podmiot sprzedający olej opałowy nabywcom, których oświadczenia o przeznaczeniu tego oleju na cele opałowe...

I GSK 1146/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

do którego paliwo zlano - każdorazowo przy każdej operacji magazynowania., Dyrektor IC podniósł, że w okresie objętym postępowaniem zbiorniki magazynujące olej opałowy...
podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie tego wyrobu do celów grzewczych. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, jeżeli podatnik ma wolę przechowywać olej opałowy...

I GSK 528/10 - Wyrok NSA z 2011-10-07

należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji księgowej, aby w razie wątpliwości wykazać, iż zakupiony olej opałowy zużyła zgodnie ze składanymi w fakturach...
oświadczeniami. W przeciwnym razie olej opałowy wykorzystywany na inne cele niż grzewcze podlegał opodatkowaniu stawką podstawową przewidzianą dla paliw napędowych., Sąd I instancji...

I GSK 1211/11 - Wyrok NSA z 2013-04-29

ustalono nabywców, a w trakcie weryfikacji potwierdzone zostało, że osoby te faktycznie nabyły olej opałowy na cele grzewcze. W przypadkach gdy wezwania wróciły z adnotacją...
Konstytucyjny, 'mechanizm kontroli tego, czy olej jest rzeczywiście przeznaczony na cele opałowe, a nie inne...', została przesądzona. Zatem § 4 ust. 5 rozporządzenia...

I GSK 1106/15 - Wyrok NSA z 2017-05-25

kontrolnego ustalono, że w miesiącach od stycznia 2010 do maja 2011 r., z wyłączeniem września 2010 r., skarżący zakupywał olej opałowy, który był następnie magazynowany...
do potrzeb, olej opałowy był wypompowywany i przy użyciu cystern albo baniek dostarczany przez kierowców podatnika do innych należących do niego stacji paliw. Magazynowanie...

I GSK 272/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

działalność gospodarczą oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej sprzedawano olej opałowy, podlegający obowiązkowi barwienia na kolor czerwony i znaczenia...
rozporządzenie), co nie pozwalało na skorzystanie z obniżonych stawek akcyzy., Olej opałowy sprzedawany był za pomocą odmierzacza paliw ciekłych, posiadającego świadectwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100