Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 258/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-30

r., dopuszczono do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako 'olej opałowy o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent, klasyfikując...
procent. Faktury sprzedaży potwierdzały, iż przedmiotem importu był olej opałowy., W tym stanie rzeczy, organ I instancji. wydał decyzję, którą dokonał ponownego ustalenia...

I SA/Lu 113/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-02

lutego 1997 r. uznając, iż sporny produkt, jako olej opałowy lekki, powinien być zaklasyfikowany do kodu PCN 2710 00 67 9, ze stawką celną autonomiczną - 35 procent...
przez (...) Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w P., na olej opałowy 'Ekoterm'. Zgodnie z powyższym dokumentem, olej opałowy 'Ekoterm' do 250 st. C destyluje w 21,6 procentach...

I SA/Lu 327-328/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-27

, że sporny produkt jest olejem opałowym i że został on sprzedany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako olej grzewczy - o czym świadczą, znajdujące się w aktach sprawy, krajowe...
i umowach międzynarodowych'., Powoływanie się skarżącego na fakt, iż 'olej opałowy objęty kodem PCN 2710 00 74 0 jest towarem nieakcyzowym - co potwierdza systematyczny wykaz...

I SA/Lu 248/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-14

i wymiaru cła od towaru dopuszczonego do obrotu według JDA SAD (...) z dnia 30 września 1996 r. uznając, iż sporny produkt jako olej opałowy lekki, powinien...
rzeczywisty stan spornego towaru jest certyfikat jakości SGS S.-P. stwierdzający, iż przedmiotem importu był olej opałowy o parametrach oleju napędowego, klasyfikowany według...

II SA/Lu 759/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-22

robót budowlanych, kontynuował prace przy obiekcie. Dokonał on zmian elementów konstrukcyjnych ścian nośnych i stropów w budynku nr 1 i zainstalował tam zbiornik na olej...
opałowy o pojemności 8.800 1, a w wyremontowanym budynku nr 3 zostało wykonane w ścianie poprzecznej przejście do budynku nr 2. Nowo dobudowany budynek do budynków nr 1 i 2...

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

olejem opałowym w 1997 r. oraz rzetelności rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za ten okres. Według ustaleń kontrolnych spółka nie zaewidencjonowała całości...
oleju opałowego, podczas gdy spółka w każdym z okresów rozliczeniowych dokonywała sprzedaży również innych towarów, opodatkowanych różnymi stawkami podatkowymi...