Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Go 207/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-20

ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy oraz olej do silników statków żeglugi śródlądowej powinny...
zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust...

II SA/Gd 18/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-21

, jakim jest olej opałowy ciężki, frakcja lżejsza olejowa oraz frakcja gazowa. Powstające w instalacji odpady mogą być natomiast dalej wykorzystywane - sadza jako paliwo...
opałowego, sadzy oraz metalowego kordu. Nie zmienia to jednak głównego celu, jakim jest unieszkodliwienie, czy odzysk odpadów. Powstający w wyniku pirolizy olej opałowy...

IV SA/Wa 2196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

się lokalizacja zbiornika na olej opałowy; zamontowane zostaną 4 nowe agregaty wody lodowej; zlikwidowany będzie 1 zbiornik na ścieki technologiczne o łącznej pojemności ok. 30 m3...
wyrobów ekstrudowanych, akumulatornia 1 i 2. silos na odpady sypkie, zbiornik na olej opałowy, stanowisko spawania elektrycznego oraz środki transportu - transport...

II SA/Wr 787/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-20

do magazynowania paliw płynnych (2 szt. zbiorników na olej opałowy lekki). Stan ten narusza art. 285, art. 286, art. 287 i art. 292 Prawa ochrony środowiska w zw. z art. 60a ustawy...
stanu formalno-prawnego w postaci zgłoszenia w zakresie emisji substancji do powietrza z instalacji do magazynowania paliw płynnych (2 szt. zbiorników oleju opałowego...

II OSK 1230/16 - Wyrok NSA z 2018-03-13

alternatywny analizowano możliwość zastosowania mobilnej linii sortowniczej oraz ogrzewanie namiotu przy wykorzystaniu nagrzewnicy opalanej olejem opałowym. Osiągnięcie...
dokładniejszej segregacji odpadów). Zastosowanie nagrzewnicy opalanej olejem opałowym skutkowałoby powstawaniem emisji zanieczyszczeń w ilości wymagającej zgody organu na wprowadzenie...

IV SA/Wa 833/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

nie odbiegać znacząco od emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, a nawet nieraz może być mniejsza z uwagi na to, że paliwem rozpałkowym jest olej opałowy lekki...

II SA/Kr 90/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-30

wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej...
rozbieżności Raportu (ad. 3) na wezwanie Kolegium, autor Raportu wyjaśnił, iż ogrzewanie budynku stacji paliw będzie odbywało się za pomocą kotła opalanego olejem opałowym o mocy...

II SA/Bk 888/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-03-14

, oleju opałowego i gazu ziemnego. Natomiast planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery takich jak dwutlenek siarki...

II SA/Lu 122/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

w zakresie: wyprowadzenia energii elektrycznej, wyprowadzenia ciepła, instalacji wody zdemineralizowanej, instalacji oleju opałowego, sieci wody pitnej i przeciwpożarowej...

II SA/Bd 382/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-11

, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, zaś tabela E jednostkowe...
i butanu technicznego). Nie ulega, bowiem wątpliwości, że w wyniku spalania tych substancji emitowane są określone związki do powietrza, a ich wartość opałowa...