Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 918/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

nr [...]. Jak wskazał organ, z uzyskanych od spółki P. informacji wynika, że wskutek przelania zbiornika, olej opałowy rozlał się po powierzchni ziemi, a z uwagi na nachylenie terenu...
przesłuchanie świadków co do daty zdarzenia, w tym podmiotów dostarczających olej w badanym okresie, co do zakresu powstałej szkody i jej skutków zewnętrznych...

IV SA/Wa 3260/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

. Ich poprzedni właściciele wykorzystywali je jako zbiorniki na olej opałowy i pozbyli się ich w związku z modernizacją systemu ogrzewania. Skarżący przywiózł je do Polski w celu...
niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Zanieczyszczone zbiorniki na olej opałowy, których ilość oszacowano na ok. 100 sztuk wypełniały definicję odpadu określoną w ustawie...

II OSK 329/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

paliw płynnych (2 szt. zbiorników na olej opałowy lekki). Stan ten narusza art. 285, art. 286, art. 287 i art. 292 Prawa ochrony środowiska w zw. z art. 60a ustawy z dnia...
formalno-prawnego w postaci zgłoszenia w zakresie emisji substancji do powietrza z instalacji do magazynowania paliw płynnych (2 szt. zbiorników oleju opałowego lekkiego...

II SA/Op 384/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-23

budynku i 4 wentylatory na ścianach szczytowych. Ogrzewanie obiektu zaplanowano z dwóch nagrzewnic na olej opałowy, przeznaczonych do umieszczenia wewnątrz hal produkcyjnych...
kurnika', bezpośrednio zaś emisję tę spowoduje proces rozkładu odchodów z prowadzonej hodowli oraz spalanie oleju opałowego w nagrzewnicach. Zaznaczono, że wokół zakładu...

II SA/Łd 810/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w S. Z uwzględnieniem tego udziału oraz emisji ewentualnych zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego w kotłowni...
zanieczyszczeń ze spalania oleju opałowego w kotłowni projektowanej hali, oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie., Odnosząc się zarzutu dotyczącego...

II SA/Sz 1038/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-13

elektrycznej, oleju opałowego; zaktualizowania monitoringu zgodnie z ww. zakresem oraz zawarcia informacji, że monitoring parametrów procesu należy wykonywać w sposób umożliwiający...

II SA/Ke 229/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-28

na to, aby te odpady były poprzedzająco przygotowywane na instalacji IPPC w J. w celu ich dalszego odzysku lub unieszkodliwiania (np. poprzez ich mieszanie z węglem, olejem opałowym...

II SA/Po 362/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-27

mączki, w tym jednego na pył z odpylacza, zbiornika pyłu węglowego, 4 zbiorników bitumu, zbiornika na olej napędowy oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji...
. Obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonano dla przypadku najbardziej niekorzystnego tj. spalania oleju opałowego i pyłu węglowego. Na podstawie wyników...

II SA/Lu 1296/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-04

do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej...
olejem opałowym; bocznica kolejowa; budynek administracyjny, obiekty magazynowe, drogi i inne elementy zagospodarowania terenu oraz inne obiekty niezbędne do prawidłowej...

IV SA/Wa 1125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

tys. ton przed zmianą) oraz oleju opałowego (20 tys. ton, w stosunku do 10 tys. ton przed zmianą) wiąże się ze znacznym zwiększeniem negatywnego wpływu na środowisko...
stanowisku Fundacji [...], zużycie paliwa i wielkości charakteryzujące paliwo, tj. wartość opałowa, zawartość siarki, zawartość popiołu nie są parametrami instalacji...
1   Następne >   2