Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 521/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-27

ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan-butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego, a z paliw ciekłych lekki olej opałowy...
definiuje jedynie paliwa gazowe, a uchwała SWM dopuszcza do stosowania, prócz paliw gazowych, lekki olej opałowy. Definicję lekkiego oleju opałowego można odnaleźć w art...

IV SA/Po 461/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-04

, zbiornik na pył węglowy o objętości 120 m , ze zbiornikiem na olej opałowy o pojemności 60 m oraz zbiornikiem o pojemności 5 m3 na olej napędowy. Wielkość planowanej produkcji...
z odpylacza, zbiornika pyłu węglowego, 4 zbiorników bitumu, zbiornika na olej napędowy oraz pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Kruszywo wymagać...

II SA/Ol 509/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-19

elektryczną. W obiekcie Spółka przewiduje także budowę wodnej kotłowni rezerwo-szczytowej wykorzystyjącej jako paliwo gaz ziemny i/lub olej opałowy lekki. Planowana...

II OSK 2786/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

niebezpiecznych i zatrzymał się na poboczu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto podjął działania zapobiegawcze przepompowując olej do wolnej komory cysterny...
krajowej k-60 w miejscowości Żukowo-Wawrzonki, gmina Raciąż, powiat płoński. W wyniku ww. kolizji doszło do wycieku 2000 litrów oleju opałowego transportowanego...

IV SA/Po 151/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

na olej opałowy, zbiornika na ścieki bytowe, zbiornika na ścieki przemysłowe, agregatu chłodniczego oraz agregatu prądotwórczego, służącego jako zasilanie awaryjne...

II SA/Kr 1248/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-22

przedstawionych rozwiązań wariantowych inwestor zaproponował np. możliwość alternatywnego ogrzewania obiektu olejem opałowym zamiast gazem ziemnym. Żaden obowiązujący...

IV SA/Wa 691/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

nawet, jeśli do jego obróbki zastosowano kreozot, olej kreozotowy, olej naftalenowy, olej antracenowy, fenole surowe, nie dotyczy zakaz wprowadzania do obrotu, jeśli jest wprowadzane na rynek...
nie były wystawiane karty przekazania odpadów. Umowa zakupu pomiędzy PKP a [...] została zawarta na zakup podkładów opałowych, co jednoznacznie świadczy o tym, że podkłady...