Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Bd 374/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został sprzedany na cele opałowe. Przedstawione przez stronę oświadczenia...
, których nabywcy nie potwierdzili zakupu oleju opałowego oraz których identyfikacja nabywcy nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został...

I SA/Bd 373/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-27

przeznaczonego na cele opałowe. W tym zakresie organ wskazał, że aby zastosować stawkę określoną w art. 65 ust. 1 u.p.a. konieczne jest wykazanie, że olej opałowy został...
nie była możliwa, nie mogą stanowić dowodu potwierdzającego, że olej opałowy został zużyty na cele opałowe., W konsekwencji organ uznał, że strona w okresie od 01 stycznia do 29...

I SA/Sz 1005/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-21

zakwestionowała prawdziwość przedstawionych im oświadczeń zawierających ich dane, zaprzeczając, że nabywali od Spółki olej opałowy (C. M., D. W., G. K., K. M., K. A., N. M., P. W., P...
(faktur zakupu oleju opałowego) oraz zeznań świadków -kontrahentów sprzedających podatnikowi olej opałowy- na okoliczność w jakiej wysokości został zadeklarowany podatek...

I SA/Sz 953/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

przypadkach fakturą VAT (sprzedaż na rzecz J. K., R. M., K. W., E. W. oraz K. J.)., Na dzień 1 października 2006 r., Spółka posiadała olej opałowy w ilości [...] kg...
roku w sprawie podatku akcyzowego oświadczam, że kupowany przez moją firmę olej opałowy EKOTERM PLUS przeznaczony będzie na cele opałowe bądź do odsprzedaży na cele opałowe...

I SA/Sz 955/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

fakturą VAT (sprzedaż na rzecz J. K., R. M., K. W., E. W. oraz K. J.)., Na dzień 1 października 2006 r., Spółka posiadała olej opałowy w ilości [...] kg, w kontrolowanym...
, że kupowany przez moją firmę olej opałowy EKOTERM PLUS przeznaczony będzie na cele opałowe bądź do odsprzedaży na cele opałowe.' Do faktur tych nie zostało dołączone odrębne...

I SA/Sz 954/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

przypadkach fakturą VAT (sprzedaż na rzecz J. K., R. M., K. W., E. W. oraz K. J.)., Na dzień 1 października 2006 r., Spółka posiadała olej opałowy w ilości [...] kg...
akcyzowego oświadczam, że kupowany przez moją firmę olej opałowy EKOTERM PLUS przeznaczony będzie na cele opałowe bądź do odsprzedaży na cele opałowe.' Do faktur...

I SA/Sz 176/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-10

gospodarczej, dokumentowana była wyłącznie fakturami VAT, w treści których znajdowało się oświadczenie, że nabywca deklaruje przeznaczyć nabywany olej opałowy na cele...
z 2004 r., sprzedając olej opałowy z obniżoną stawką akcyzy mimo, że nie spełnił warunków uprawniających jego do sprzedaży oleju opałowego w warunkach obniżonej stawki...

I SA/Sz 685/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-11

względu nie może znaleźć zastosowania dyspozycja określona w art. 4 ust. 5 u.p.a., a to z uwagi na fakt, że olej opałowy, który na wcześniejszym etapie obrotu został...
, iż z treści powołanych przepisów wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że chodzi w nich o stawkę akcyzy na taki sam produkt: 'olej opałowy przeznaczony na cele opałowe...

I SA/Sz 504/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-11

określona w art. 4 ust. 5 u.p.a., a to z uwagi na fakt, że olej opałowy, który na wcześniejszym etapie obrotu został opodatkowany według obniżonej stawki akcyzy...
produkt: 'olej opałowy przeznaczony na cele opałowe'., Sąd drugiej instancji nie znalazł zatem podstaw do uznania, że zgodnie z twierdzeniem skarżącego, wobec obniżenia...

I SA/Sz 1445/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

o tym samym nr rejestracyjnym [...], to tym samym uznać należy, że olej opałowy dostarczany był przez Spółkę nabywcom środkiem transportu będącym w jej dyspozycji...
od kupującego olej opałowy oświadczenia o przeznaczeniu oleju na cele grzewcze ze wskazanymi tam danymi z pewnością było zabiegiem celowym i racjonalnym. W przekonaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   42