Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2871/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

zbiorników na olej opałowy zakwalifikowanych pod kodem 15 01 10, oraz 0,12 Mg (12 sztuk) odpadów w postaci butli po gazach technicznych, zakwalifikowanych pod kodem 15 01. 11...
są również przez niego wykorzystywane w gospodarstwie., W tych okolicznościach organ uznał, że przedmioty postępowania tj. 100 sztuk zbiorników na olej opałowy oraz 12 sztuk butli...

II SA/Kr 490/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-08-22

węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych,, 2) olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego.', Wyżej...
( Dz.U. Nr 196, poz. 1200 ze zm.), w której przez paliwa rozumie się paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy...

IV SA/Wa 2890/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-27

się na poboczu zgodnie z obowiązującymi przepisami a ponadto podjął działania zapobiegawcze przepompowując olej do wolnej komory cysterny, co ograniczyło jego wyciek...
[...] sierpnia 2007 r. na drodze krajowej [...] w miejscowości Z., gmina R, powiat [...]. W wyniku ww kolizji doszło do wycieku 2000 litrów oleju opałowego...

II SA/Kr 529/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-30

wartość obejmuje magazynowanie na terenie zakładu następujących substancji niebezpiecznych: hydrazyna, fosforan III sodu, roztwór chlorowodoru oraz olej opałowy do celów...

IV SA/Wa 2890/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieku oleju opałowego transportowanego samochodem z cysterną przez firmę '[...]' z siedzibą w M., W skardze do Wojewódzkiego Sądu...

II OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

ustala się zgodnie z zasadą określoną w art. 157 § 1 kpa., Do zanieczyszczenia olejem opałowym działki nr ew. [...], obręb [...], gm. [...], doszło dnia 13 listopada 2006 r...

IV SA/Wa 2810/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-13

na środowisko będzie polegać na emisji substancji do atmosfery, emisji hałasu, powstawaniu odpadów i ścieków., Źródłem emisji będzie palnik opalany olejem opałowym...
- osobowych, a także ciężarowych uzupełniających paliwa w zbiornikach. W czasie tankowania występować będzie emisja oparów benzyn, etylin, oleju napędowego z otworów wlewnych...

II OSK 1894/13 - Wyrok NSA z 2014-11-04

do silników odrzutowych) będzie wynosiła 600 Mg, a olejów gazowych (w tym olejów opałowych lekkich) 75 Mg, a więc znacznie mniej niż ustalony dla obu substancji próg 2500 Mg...

II SA/Po 591/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-20

z infrastrukturą towarzyszącą, (2) zbiornika szczelnego bezodpływowego oraz (3) podziemnych zbiorników oleju opałowego (k. 9 akt adm. znak [...]). Nie ulega zarazem wątpliwości...