Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 977/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

, gdy za zanieczyszczenie odpowiada podmiot, przewożący olej opałowy,, 3. art. 108 ustawy Prawo ochrony środowiska w zw. z art. 10 k.p.a. poprzez, niezapewnienie stronie...
w cysternę należącą do M. P. doprowadzając do jej uszkodzenia, a tym samym wycieku oleju opałowego na teren działki nr [...], obręb S. W wyniku wypadku z cysterny wyciekło 1000...

II SA/Łd 512/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-16

ich w masę mineralno - bitumiczną,, stosować paliwo - olej opałowy o zawartości siarki max w ilości 0,30% i popiołu max 0,01 %,, pobór wody odbywać...
na bitum oraz olej opałowy,, g. do suszenia kruszywa zastosowanie jako paliwa gazu ziemnego (1157 h/a) oraz oleju opałowego (43 h1a), zastosowanie emitora do odprowadzania...

II SA/Ke 34/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-17

. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni., Organ I-szej instancji podniósł ponadto, że dla terenu na którym planuje...
zakaz lokalizowania zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem zbiorników z płynnym gazem lub olejem...

II SA/Ke 34/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-14

lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni., Organ I-szej instancji podniósł ponadto, że dla terenu na którym planuje się inwestycję brak obowiązującego planu...
oraz rurociągów do ich transportu, z wyjątkiem zbiorników, z płynnym gazem lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni, na obszarze podwyższonej ochrony komunalnych ujęć wód...

II OSK 1621/10 - Wyrok NSA z 2010-11-16

między innymi zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych...
zbiorników z płynnym gazem lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni, na obszarze podwyższonej ochrony komunalnych ujęć wód podziemnych we Włoszczowe...

IV SA/Wa 274/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-27

przechowywana była mieszanka cieczy, w której stwierdzono obecność frakcji oleju opałowego oraz szlamu przesączonego węglowodorami przemieszanymi ze znajdującym się na terenie...
doprowadziły łącznie obie wymienione przyczyny. Mając na uwadze opisany skandaliczny sposób przechowywania odpadów zawierających frakcje oleju opałowego i węglowodany, okres...

II SA/Łd 222/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-25

. Zwrócili uwagę, iż dotychczas funkcjonująca wytwórnia o wydajności 100 Mg/h (na działce nr 420/8) i przy zużyciu oleju opałowego 1,6 m³/h wyprodukowała w 2007 roku 33 740 Mg...

II SA/Łd 223/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-25

. Zwrócili uwagę, iż dotychczas funkcjonująca wytwórnia o wydajności 100 Mg/h (na działce nr 420/8) i przy zużyciu oleju opałowego 1,6 m³/h wyprodukowała w 2007 roku 33 740 Mg...

II SA/Wr 706/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-22

zamieniają się w płynne paliwa. Istnieje kilka możliwości zastosowania powstałych paliw: do produkcji paliw silnikowych (destylowanego i rozdzielanego na benzynę, olej...
napędowy w rafineriach) oraz oleju opałowego. Zdaniem strony wnoszącej odwołanie, planowane przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji instalacji do katalitycznego przetwarzania...

II SA/Go 100/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

kumulacji: zanieczyszczeń powstających podczas eksploatacji kotłowni (spalanie gazu i oleju opałowego), wód opadowych, hałasu, odpadów. W przypadku emisji pyłu...