Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 401/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-24

złożył oświadczenia, iż przeznaczy nabyty olej opałowy lekki Rgterm na cele uprawniające do stosowania stawek wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca...
Kontroli Skarbowej stwierdził, iż w trakcie prowadzonej kontroli strona nie przedłożyła żadnego dowodu potwierdzającego, iż zakupiony olej został przeznaczony na cele opałowe...

I SA/Bk 152/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-17

ustawodawca nie określił jako podatnika osoby przeznaczającej olej opałowy na cele inne niż opałowe, ani też nie wskazał jako czynności podlegającej opodatkowaniu zużycia...
przez nią olej opałowy był zużywany na cele inne niż opałowe, jak również nie kwestionuje poprawności wyliczenia ilości oleju opałowego zużytego na inne cele. Z zeznań...

I SA/Bk 328/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-10

uprawnienia do przedmiotowego zwolnienia uznano tym samym, że nie jest konieczne wykazywanie, że je utracili sprzedając olej opałowy dla celów innych niż opałowe. Dyrektor...
sprzedających wyroby określone w § 4 i § 5 dla celów innych niż opałowe. Z przepisów tych wynika, iż podmioty sprzedające olej opałowy, z powyższego zwolnienia nie korzystają...

I SA/Bk 151/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-26

prawnym obowiązującym w kontrolowanym okresie ustawodawca nie określił jako podatnika osoby przeznaczającej olej opałowy na cele inne niż opałowe, ani też nie wskazał...
decyzji organ odwoławczy podkreślił, że strona nie neguje faktu, iż nabyty przez nią olej opałowy był zużywany na cele inne niż opałowe, jak również nie kwestionuje...

I SA/Bd 281/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-12

grudnia 1999r. w sprawie podatku akcyzowego podatek akcyzowy od sprzedaży detalicznej oleju opałowego., Organ I instancji zauważył również, iż w wyroku z dnia 27 grudnia 2004 r...
z praktyczną stroną tego zagadnienia., Wskazał, iż podatek akcyzowy jest dla podatnika elementem kosztu nabycia towaru, w tym przypadku oleju opałowego, kosztu branego...

I SA/Bd 383/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-22

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego, z uwagi na to, że skarżący - zdaniem organu - zużywał olej opałowy na inne cele...
niż opałowe. Należy zauważyć, że w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej - powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2002 r., P...

I SA/Sz 348/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

., wskazując w nim, że zakupiony olej napędowy zostanie wykorzystany do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), z wyjątkiem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym...
, aby objęty nim został olej napędowy będący przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego i to niezależnie od jego przeznaczenia do celów żeglugi., Nieuzasadnionym...

I SA/Bk 270/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-13

zharmonizowane i niezharmonizowane. Do wyrobów zharmonizowanych ustawa zalicza oleje opałowe, paliwa silnikowe, gaz, wyroby alkoholowe i wyroby tytoniowe. Wyroby akcyzowe...
zachowają prawo do wprowadzenia lub utrzymania podatków innych niż te wymienione w ust. 1 (oleje mineralne, alkohol i napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) pod warunkiem...

I GZ 237/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-11

procedurą dopuszczenia do obrotu towar w postaci oleju napędowego o zawartości siarki do 0,005%, przeznaczony do celów opałowych., W dniu 5 grudnia 2005 roku odbiorca...

I GZ 239/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-11

procedurą dopuszczenia do obrotu towar w postaci oleju napędowego o zawartości siarki do 0,005%, przeznaczony do celów opałowych., W dniu 5 grudnia 2005 roku odbiorca towaru...
1   Następne >   2