Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 5311/98 - Wyrok NSA z 1999-07-13

dla oleju opałowego lekkiego. Olej ten zaklasyfikowany został przez Urząd Celny do pozycji określonej kodem PCN 271000679, co było podstawą wymiaru i poboru należności...
olej mimo, że z punktu widzenia normy przemysłowej DIN 51603/1 jest olejem opałowym lekkim, to jednak na podstawie wyników analizy chemicznej winien być zakwalifikowany...

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

olejem opałowym w 1997 r. oraz rzetelności rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za ten okres. Według ustaleń kontrolnych spółka nie zaewidencjonowała całości...
oleju opałowego, podczas gdy spółka w każdym z okresów rozliczeniowych dokonywała sprzedaży również innych towarów, opodatkowanych różnymi stawkami podatkowymi...