Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

olejem opałowym w 1997 r. oraz rzetelności rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za ten okres. Według ustaleń kontrolnych spółka nie zaewidencjonowała całości...
oleju opałowego, podczas gdy spółka w każdym z okresów rozliczeniowych dokonywała sprzedaży również innych towarów, opodatkowanych różnymi stawkami podatkowymi...