Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

I SA/Wr 2221/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-02

podatkowego organ podatkowy pierwszej instancji ustalił, iż olej opałowy nabywany był przez spółkę w Rafinerii G.'B' S.A. W lipcu 2003 r. spółka dokonała zakupu oleju...
oświadczeń, które nie zawierały prawdziwych danych personalno-adresowych. Zasadna jest też ocena, że nie potwierdzają one, że sprzedany olej opałowy wykorzystany został na cel...

I GSK 906/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów, a na gaz płynny...
określone zostały w § 4 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym podatnik sprzedający wyżej wymienione oleje opałowe, jest obowiązany w przypadku sprzedaży osobom...

I SA/Gd 313/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe., W uzasadnieniu odwołania Skarżąca zarzuciła, że przepisy na których oparto...
dowodowe nie wykazał, aby sprzedany przez Skarżącą olej przeznaczony został na cele inne niż opałowe, a zatem błędne ustalenia postępowania dowodowego rzutują na ustalenie...

I SA/Gd 314/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-24

w oświadczeniach) wykazała, że część z nich nie wskazywała ilości, rodzaju i typu urządzeń grzewczych wykorzystujących olej opałowy, była nieczyteina (nie pozwalała ustalić...
przeprowadzenie postępowania dowodowego i niedostateczne wykazanie, że sprzedany przez Skarżącą olej służył innym celom niż opałowe. W uzasadnieniu odwołania Skarżąca...

I SA/Wr 1289/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

podatkowym wynika z art. 89 ust. 14 u.p.a., W oparciu o dokonane ustalenia organ odwoławczy wskazał następnie, że olej opałowy korzysta z preferencyjnej stawki podatku...
staranności przy odbieraniu oświadczeń od nabywców sprzedawanego oleju opałowego. Przy czym nie miało znaczenia to, że sprzedany przez niego olej został faktycznie zużyty...

I SA/Wr 1288/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-17

odwoławczy wskazał następnie, że olej opałowy korzysta z preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, w porównaniu do oleju przeznaczonego na paliwo dla silników spalinowych...
to, że sprzedany przez niego olej został faktycznie zużyty na cele opałowe., W skardze na powyższe rozstrzygnięcie skarżący podniósł zarzut naruszenia przepisów u.p.a....

I SA/Wr 169/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-05

., Skarżący A. C. prowadzi w L. działalność gospodarczą pod nazwą A, którego przedmiotem jest handel wyrobami ropopochodnymi w tym olejem opałowym. W trakcie prowadzonego...
postępowania podatkowego w zakresie obrotu paliwami organ podatkowy stwierdził, że oświadczenia nabywców oleju opałowego jak i zestawienia oświadczeń (w zakresie m. inn...

III SA/Łd 302/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-09

'przestawiania' pieca na olej lub węgiel. Organ uważa natomiast, że piec nie był opalany olejem opałowym, a zakupiona ilość oleju opałowego została przez skarżącego...
jaki zapadł w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 755/12 w przedmiocie podatku dochodowego za 2007r. sąd stwierdził, że olej opałowy nabyty przez Hurtownię 'A', odebrany z baz 'B...

III SA/Łd 543/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-06

skorygowania na korzyść podatnika. W ocenie organu odwoławczego materiał zgromadzony w sprawie świadczy, iż podatnik w kwietnia 2009r. sprzedał olej opałowy w ilości...
VAT i paragonami, a ponadto przy sprzedaży oleju opałowego odbierane była oświadczenia od nabywców o jego przeznaczeniu. Organ stwierdził, że za miesiąc kwiecień 2009r...

III SA/Łd 244/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-30

'przestawiania' pieca na olej lub węgiel. Organ uważa natomiast, że piec nie był opalany olejem opałowym, a zakupiona ilość oleju opałowego została przez skarżącego wykorzystana...
oraz ilość zakupionego oleju opałowego. Skarżący twierdzi, iż piec opalał węglem, odpadami drewna oraz olejem opałowym i kilkakrotnie w ciągu doby była możliwość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100