Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 924/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-16

zbiorników na nieczystości ciekłe, sześciu silosów na paszę i trzech zbiorników na olej opałowy, przewidzianej do realizacji na działce nr ... w G. gm. G. i przekazano...
. warunki zabudowy dla budowy trzech budynków inwentarskich dla chowu indyków, trzech zbiorników na nieczystości ciekłe, sześciu silosów na paszę i trzech zbiorników na olej...

IV SA/Po 98/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-21

, oleju opałowego, energii słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odnawialnych z biomasy wprowadzając jednocześnie zakaz stosowania węgla., Z art. 94 Konstytucji RP wynika...
w planie miejscowym zapis zakazu stosowania węgla jest połączony z dopuszczeniem stosowania indywidulanych systemów grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju...

II SA/Sz 108/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

ust. 6 ww. uchwały zawarto zapis o treści, iż dopuszcza się na terenie objętym planem 'ogrzewanie gazowe lub olejem opałowym, czasowo paliwem stałym'., Zdaniem skarżących...

II SA/Wr 378/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-17

zanieczyszczeń, b) w przypadku zastosowania indywidualnego ogrzewania budynków należy wykorzystać ekologiczne czynniki grzewcze, takie jak olej opałowy, energia elektryczna...

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

z ogrzewania gazowego na rzecz korzystania z paliw ciekłych (oleju opałowego). Postanowieniem z dnia [...] planowana inwestycja została uzgodniona z Marszałkiem Województwa...

II SA/Bd 472/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-05

i przewidywane zużycie oleju opałowego, natomiast pominięto tak ważne informacje jak: oddziaływanie inwestycji na elementy przyrodnicze: powierzchnię ziemi, kopaliny, wody...
także mycie samochodów ciężarowych z plandekami, a ponadto będzie spalanie oleju w ilości ok. 500 litrów. Uciążliwość myjni dla środowiska z podanych względów jest oczywista...

II OSK 1413/18 - Wyrok NSA z 2020-02-18

Sprawa ze skargi kasacyjnej G. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Kr 1037/17 w sprawie ze skargi G. W. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 1 marca 2017 r. nr ... w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'U.' oddala skargę kasacyjną.

II SA/Kr 1037/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi G. W. na uchwałę nr LXV/1584/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Ugorek-Fiołkowa' skargę oddala