Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SA/Wr 5/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-22

nie był olej przepracowany ani olej zużyty, lecz olej opałowy i ropa naftowa 'surówka'., Na podstawie ewidencji księgowej, rejestrów zakupu oraz dowodów źródłowych...
na podstawie w/w faktur nie był olej zanieczyszczony oraz olej lekki zmieszany z przepracowanym, a olej opałowy. Przedstawiciel E wyjaśnił, iż olej zanieczyszczony...

I SA/Wr 11/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-22

czynności, które nie zostały dokonane tj. faktury te potwierdzały nabycie oleju przepracowanego gdy w istocie przedmiotem obrotu mógł być wyłącznie olej opałowy...
bowiem przedmiotem obrotu był olej opałowy. Ostatecznie w 1999 roku na [...] ton oleju skupionego przez A jako przepracowany [...] ton było olejem opałowym, co stanowi...

I GSK 1918/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-14

w rzeczywistości został przeznaczony sprzedawany olej. W takiej sytuacji organy podatkowe uznały, że olej ten został przeznaczony na inne cele niż opałowe, co skutkowało zastosowaniem...
, które nabyły od spółki olej opałowy na okoliczność faktycznego zużycia towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Sąd stwierdził, że oświadczenia nabywców o przeznaczeniu oleju...

II SAB/Wr 64/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

obiektów budowlanych położonych na działkach nr [...] i [...] AM-[...] obręb O. oraz w sprawie zbiorników na olej opałowy zlokalizowanym przy ul. K. [...] w O., W piśmie...
dokumentacją techniczną i pozwoleniem na zmianę sposobu użytkowania w obiekcie wydano postanowienie z dnia [...] r. nr [...] , a w sprawie zbiorników na olej opałowy wydano...

III SA/Kr 955/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

traktowanych jako olej ciężki i klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 należy zastosować stawkę akcyzy w wysokości przewidzianej dla pozostałych paliw opałowych, a więc w wysokości...
w wysokości 1.180,00 zł/1000 litrów. Stawka ta ma również zastosowanie , jeżeli oleję smarowe są przeznaczone na cele opałowe., Natomiast pozostałe oleje będące olejami ciężkimi...

I SA/Bd 626/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-29

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc marzec 2004r. z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu...

I SA/Gd 805/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-03

wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu zużywania oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem w kwocie 5.648,00 zł., Pismem z dnia 9 lipca 2012...

I SA/Wr 1112/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-29

Z akt sprawy wynika bowiem, że postępowanie wszczęte przez organy podatkowe wykazało, że podatnik dokonał szeregu transakcji sprzedaży oleju opałowego w okresie...
tego paliwa do celów opałowych. Jednakże podatnik nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń nabywców przewidzianego w art. 89 ust. 14 u.p.a. W konsekwencji wyłącznie...

I SA/Wr 1113/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-29

Z akt sprawy wynika bowiem, że postępowanie wszczęte przez organy podatkowe wykazało, że podatnik dokonał szeregu transakcji sprzedaży oleju opałowego w okresie...
tego paliwa do celów opałowych. Jednakże podatnik nie złożył w terminie zestawienia oświadczeń nabywców przewidzianego w art. 89 ust. 14 u.p.a. W konsekwencji wyłącznie...

I SA/Bd 531/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-07

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2004 r. z tytułu sprzedaży oleju opałowego postanawia: odrzucić skargę W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego...
1   Następne >   +2   4